Częstochowskie Towarzystwo Naukowe
Częstochowskie Towarzystwo Naukowe
42-200 Częstochowa
ul. Wilsona 20/22
II piętro
KRS: 0000009561
NIP: 949-17-53-296
REGON:
Walne Zebranie
Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie. Uprawnieni do udziału w Walnym Zebraniu z prawem głosowania są czynni członkowie Towarzystwa.
Walne Zebrania mogą być zwyczajnie, Sprawozdawczo-Wyborcze na zakończenie kadencji i nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zebrania odbywające się raz do roku zwołuje Zarząd. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd w razie uznanej przez siebie potrzeby, winien zaś zwołać je na żądanie 1/10 członków, zgłoszono na piśmie z podaniem porządku obrad. O terminie Walnego Zebrania zawiadamiani są wszyscy członkowie na 10 dni wcześniej.

                  Do zakresu działania Walnego Zebrania należy:

1. Wybór spośród członków Towarzystwa Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
2. Zatwierdzenie sprawozdań z działalności Towarzystwa za rok ubiegły i ubiegłą kadencję.
3. Udzielenie Zarządowi absolutorium na podstawie wniosku Komisji Rewizyjnej.
4. Uchwalenie przedstawionego przez Zarząd planu działalności na najbliższy rok.
5. Zatwierdzenie wniosku Zarządu w sprawie przyznawania nagród konkursowych.
6. Zatwierdzenie przyjętych przez Zarząd darowizn i zapisów.
7. Rozstrzyganie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie przyjęcia, skreślenia, wykluczenia i zawieszenia w czynnościach członka.
8. Ustalenie wysokości składek członkowskich.
9. Dokonywanie zmian statutu Towarzystwa.
10. Rozwiązanie Towarzystwa.

Do ważności uchwał Walnego Zebrania potrzebna jest obecność przynajmniej połowy członków. Gdyby Walne Zebranie z powodu braku wymaganej liczby obecnych nie doszło do skutku, w drugim terminie Zebranie będzie ważne przy udziale jednej piątej ogólnej liczby członków. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów oddanych w głosowaniu jawnym. Zmiana Statutu Towarzystwa wymaga większości 2/3 a rozwiązanie Towarzystwa większości 4/5 głosów.