Częstochowskie Towarzystwo Naukowe
Częstochowskie Towarzystwo Naukowe
42-200 Częstochowa
ul. Wilsona 20/22
II piętro
KRS: 0000009561
NIP: 949-17-53-296
REGON:
O Towarzystwie

Charakterystyka działalności

Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego dawniej Towarzystwa Popierania Kultury Regionalnej

  
    W dniu 25 lutego 1932 roku inż Kazimierz Kuhn, ówczesny starosta częstochowski, w sali Rady Miejskiej, przedstawił propozycję utworzenia Towarzystwa Popierania Kultury Regionalnej, jego cele i zadania.
    W czasie dyskusji dyrektor Państwowego Gimnazjum im. H. Sienkiewicza, inż. Wacław Płodowski wskazał na już istniejące tradycje popierania kultury regionalnej w działalności Oddziału  Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Częstochowie i na potrzebę powołania Towarzystwa o takich celach. Na zebraniu uchwalono statut Towarzystwa i dokonano wyboru władz. Pierwszym prezesem został wybrany Kazimierz Kuhn, wiceprezesami,   W. Felisiak,  W. Matuszkiewicz.
Utworzono 4 sekcje: historyczną,  geograficzno-przyrodniczą, badań kultury regionalnej i  badań stosunków gospodarczych. Później powołano jeszcze dwie sekcje: artystyczną i krajoznawczą.
    Cele i kierunki pracy Towarzystwa określił projektodawca i pierwszy prezes w  przedmowie  do I tomu  Ziemi Częstochowskiej  „ ... duża praca poszukiwawcza, rozpoznawcza, badawcza, może i powinna być podjęta na terenie ziemi częstochowskiej nad tym, co stanowi jej odrębność, jej swoisty charakter... głębokich studiów wymagają natura, historia i sztuka tej ziemi. Towarzystwo popierania Kultury Regionalnej w Częstochowie podjęło te zadania i dąży do ratowania od zagłady tego wszystkiego, co stanowi cenną wartość kulturalną tych okolic, oraz badanie istoty tych wartości i poznanie tego, co jest jeszcze nieznane i naukowo niezbadane”.