Częstochowskie Towarzystwo Naukowe
Częstochowskie Towarzystwo Naukowe
42-200 Częstochowa
ul. Wilsona 20/22
II piętro
KRS: 0000009561
NIP: 949-17-53-296
REGON:
Indeks autorów

 

Wydawnictwa

Ziemia Częstochowska (wydawana ciągłe od 1934 roku).
Częstochowski Kalendarz Astronomiczny (seria wydawnicza zapoczątkowana
w 2005 roku i wydawana do 2009r przez CzTN. Od 2010r. i obecnie w ramach
PTMA O. im. B. Metlera w Częstochowie).

1.
65 lat Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego dawniej Towarzystwa Popierania Kultury Regionalnej w Częstochowie. Materiały z Sesji popularno-naukowej zorganizowanej 17.10.1997 roku pod redakcją M. Antoniewicza i M. Głowackiego. Częstochowa 1997. Stron 96.

2.
M. Antoniewicz. Zamki na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Geneza-funkcje-konteksty. PAN. Komisja historyczna w Katowicach, Częstochowskie Towarzystwo Naukowe. Wydawnictwo Zumacher. Kielce 1998. Stron 176.

3.
Ty także możesz chronić zabytki archeologiczne. Generalny Konserwator Zabytków RP, Częstochowskie Towarzystwo Naukowe. Wydawnictwo Naukowe "Akapit". Częstochowa-Toruń-Warszawa 2001. Stron 16.

4.
J. Hereźniak. Z Jurajskim Parkiem Narodowym do Unii Europejskiej. Katedra Geobotaniki i Ekologii Uniwersytetu Łódzkiego. Częstochowa 2004. Stron 50.

5.
F. Sobalski. Dawne Archiwum Miejskie Częstochowy. Wydawnictwo AJD w Częstochowie. Częstochowa 2005. Stron 107.

6.
J. Sętowski. Cmentarz Kule w Częstochowie. Przewodnik biograficzny. Wydawnictwo AJD w Częstochowie. Częstochowa 2005. Stron 398.

7.
M. Głowacki (red). 100 lat turystyki i krajoznawstwa w Częstochowie 1908-2008. Muzeum Częstochowskie. Częstochowa 2008. stron 159.

8. Częstochowa w czasie pierwszej wojny światowej. Historia. Język. Kultura
praca zbiorowa, red. Grzegorz Majkowski, Wyd. Regina Poloniae, Częstochowa 2014
Ziemia Częstochowska
Bibliografia zawartości „ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ”
TOM I : 1934
1. ZARZĄD: Od wydawnictwa s. 5
2. KÜHN Kazimierz: Przedmowa. (Praca regionalna) s. 7–18.
3. SKRUDLIK Mieczysław: Cudowny obraz Matki Boskiej Częstochowskiej s. 19–99, ilustr., rés.
4. STALA Feliks Bolesław: Pieczęcie dawnych miast powiatu częstochowskiego s. 101–108, ilustr.
5. TOKARZ Wacław: Nasze kółko s. 109–115.
6. WRÓBEL Zdzisław: Zwyczaje i obyczaje ludu częstochowskiego s. 117–173, ilustr., mapy.
7. PREMIK Józef: Budowa i dzieje geologiczne okolic Częstochowy s. 175–266, mapy, tabl., Zsf.
8. KLESZA W.: Godne uwagi problemy fitogeograficzne i fitosocjologiczne na terenie powiatu częstochowskiego s. 267–278, rés.
9. PRÜFFER Jan: Próba charakterystyki fauny okolic Częstochowy na podstawie analizy rozmieszczenia motyli w paśmie Jury Krakowsko-Wieluńskiej s. 279–316, mapa, Zsf.
10. SPRAWOZDANIE z działalności Towarzystwa Popierania Kultury Regionalnej w Częstochowie s. 317–320.
 
TOM II : 1938
11. ZARZĄD: Od Wydawnictwa s. 5.
12. ŁOKCZEWSKI K.: Ś.p. Doktór Karol Rożkowski. Jego działalność społeczna i kulturalna s. 7–12, tabl.
13. JANCZAK Antoni: Pamiętniki ks. ... s. 13–26.
14. JÜTTNER Franciszek: Pamiętniki ks. ... s. 27–41.
15. WAWRZYNOWICZ Ludwik: Muzyka na Jasnej Górze s. 42–44, nuty.
16. RADŁOWSKI Aleksander: Chałupnicy – Tkacze wsi Kamienica Polska s. 45–111.
17. HYLA Władysław: Zabytki i osobliwości powiatu częstochowskiego s.112–132, ilustr., tabl., mapa.
18. RÓŻYCKI S.Z.: W sprawie rezerwatu geologicznego na Jasnej Górze pod Częstochową s. 133–138, plan.
19. WRÓBEL Zdzisław: Obrzędy i pieśni weselne w powiecie częstochowskim s. 139–203.
20. MELODIE i pieśni weselne z okolic Częstochowy (Jaworzno, Parzymiechy) zebrane przez Koło Krajoznawcze przy gimn. im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie s. 204–220, nuty.
21. ZAMKI drewniane w okolicach Częstochowy. Materiał zebrało i opracowało Koło Krajoznawcze gimn. państw. im. H. Sienkiewicza w Częstochowie s. 221–224, tabl.
22. JÓZEFOWICZ Maria: Bibliografia Częstochowy s. 225–257.
23. BŁASZCZYK Henryk: Nowe stanowisko niedźwiedzia jaskiniowego w okolicach Częstochowy s. 258–260, ilustr., tabl.
24. ZARZĄD: Z działalności popierania kultury regionalnej w Częstochowie w latach 1934–1937 s. 261–263.
 
TOM III : 1939 / 1947
Zeszyt I:1939
25. ZARZĄD: Od Wydawnictwa s. 5.
26. NOSEK Stefan: Badania archeologiczne w Opatowie Częstochowskim s. 7–12, ilustr. 14.
Zeszyt II:1947
27. ZARZĄD: Od Wydawnictwa s. 5.
28. WALLMANN Stanisław: Rys historyczny życia gospodarczego Częstochowy (do r. 1934) s. 7–86.
Zeszyt III:1947
29. USAKIEWICZ Edward: Częstochowa w obliczu zagadnień regulacyjnych s. 1–40, mapy.
Zeszyt IV:1947
30. MIKOŁAJTIS Józef: Z ostatnich lat życia Zygmunta Krasińskiego s. 5–74, ilustr., tabl.
31. ZARZĄD: Z działalności Towarzystwa Popierania Kultury Regionalnej w Częstochowie za lata 1938–1939–1946 s. 75–77.
 
TOM IV: 1961
32. ZARZĄD: Przedmowa s. 5–6.
33. ROTAUB Adam: Działalność proletariatu częstochowskiego w rewolucji 1905–1907 s. 7–14.
34. FOLFASIŃSKI Sławomir: Z badań nad nazwami własnymi Ziemi Częstochowskiej s. 15–35, tabl.
35. PUCZYŃSKI Bohdan: Problemy społeczne załogi „Częstochowianki” w latach 1919–1944 s. 36–50, tabl.
36. RADŁOWSKI Aleksander: Zarys historii rozwoju przemysłu częstochowskiego s. 51–64, tabl.
37. BŁASZCZYK Włodzimierz: Zamek w Olsztynie s. 65–78, tabl., mapa.
38. CZARNOTA Alfred i Hassenfeld Marian: Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Częstochowie s. 79–86.
39. PIERSIAK Rajmund: O rozwoju urbanistycznym miasta s. 87–90.
40. PATRZYK Franciszek: Materiały do badań nad stosunkami ludnościowymi miasta Częstochowy w latach 1808–1830 s. 92–107.
41. SOBALSKI Franciszek: Szkice i materiały z dziejów Częstochowy s. 108–136.
42. SOBALSKI Franciszek: „Bunty” w cechu szewców w Starej Częstochowie z 1824 roku s. 137–146.
43. SKUBNIEWSKA Jolanta: Kartki z dziejów teatru częstochowskiego s. 148–153, tabl.
44. MIKOŁAJTIS Józef: Euzebiusz i Juliusz (rozważania) s. 154–165.
45. MĄKOSZA Edward: Pieśń ludowa Ziemi Częstochowskiej s. 166–173, nuty.
 
TOM V: 1965
46. SZYMAŃSKI Stanisław: Administracyjne i przestrzenne przeobrażenia Częstochowy w latach 1815–1830 s. 5–48, aneksy.
47. SZYMAŃSKI Stanisław: Najstarsze tradycje szkolnictwa w Częstochowie s. 49–58.
48. LIPIEC Janusz: Materiały do dziejów szkolnictwa i oświaty ludowej w okręgu częstochowskim w wieku XIX s. 59–114.
49. KRAKOWSKI Stefan: Mieszczanie Częstochowy w XVII wieku w świetle testamentów s. 115–125.
50. JUREK Kazimierz: Ziemia Częstochowska w powstaniu styczniowym 1863–1864 r. s. 126–146.
51. SOBALSKI Franciszek: Materiały do stosunków gospodarczo-społecznych powiatu częstochowskiego w XIX i XX w. s. 147–201.
52. ROTAUB Adam: Powstanie i rozwój przemysłu włókienniczego w okręgu Częstochowy na przełomie XIX i XX stulecia s. 189–201.
53. PUCZYŃSKI Bohdan: Udział społeczeństwa Częstochowy i okolicy w walce o przyłączenie Górnego Śląska do Polski w latach 1919–1921 s. 202–213, ilustr.
54. PIERSIAK Rajmund: Trzydzieści pięć lat „Pochodni” s. 214–226.
55. TYRAS Waldemar: Dzieje „Lutni” częstochowskiej s. 227–237.
56. PIETRZYKOWSKI Jan: Dom pod numerem 10. Proces Gestapo w Częstochowie s. 238–254.
57. STAŃCZYK Mieczysław: Budownictwo mieszkaniowe w Częstochowskim Okręgu Przemysłowym w latach 1945–1965 s. 255–321, mapa.
58. MARKIEWICZ Józef: Z badań nad fauną regionu częstochowskiego s. 322–333.
59. MIKOŁAJTIS Józef: Z działalności Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza Oddział Częstochowski (1956–1963) s. 336–346.
60. TS: Z działalności Oddziału PTH w Częstochowie s. 347–348.
61. MARKIEWICZ Józef: Wspomnienia o Janie Prüfferze s. 349–350, ilustr.
 
TOM VI i VII : 1967
62. SŁOWO wstępne s. 5–6.
63. KOWALSKI Tadeusz: 750-lecie Częstochowy s. 9–26.
64. SOBALSKI Franciszek: Z badań nad dziejami rzemiosła w Częstochowie s. 27–82.
65. LIPIEC Janusz: Ekonomiczno-społeczna i prawna degradacja miast regionu częstochowskiego w XIX wieku s. 83–125, mapa.
66. ZIMNY Jerzy: Zakłady Budowy Maszyn w Żarkach (1833–1843) s. 126–145, aneksy, mapa.
67. TYRAS Waldemar: Budynki i sale teatralne w Częstochowie w latach 1870–1939 s. 146–164, tabl.5
68. JAŚKIEWICZ Aleksander: Badania nad zabytkami architektury powiatu częstochowskiego, kłobuckiego w latach 1945–1965 s. 165–179, tabl.
69. HAISIG Marian: Herb miasta Częstochowy. Jego geneza i symbolika s. 180–190, ilustr.
70. JĘDRAS Stanisław: O dalszy rozwój badań naukowych w regionie częstochowskim s. 193–197.
71. PIETRZYKOWSKI Jan: Częstochowianki w Ravensbrück s. 198–239, aneksy.
72. OLSZEWSKI Zdzisław: Efekty działalności inwestycyjnej w szkolnictwie podstawowym Częstochowy w latach 1945–1965 s. 240–258, tabl.
73. BRAUN Juliusz: Z badań nad strukturą ekologiczną miasta Częstochowy s. 259–282, mapy.
74. BĄKOWSKI Edmund: Strajk okupacyjny w fabryce „Metalurgia” w Częstochowie w dniach od 7 IV do 15 VI 1936 roku s. 283–312, aneksy.
75. ŻMIGRODZKI Zbigniew: Materiały do bibliografii Częstochowy (1961–1965) s. 313–334.
76. GŁADYSZ Antoni: Amatorski ruch artystyczny na Ziemi Częstochowskiej s. 335–363, tabl.
77. JUREK Kazimierz: Z działalności Towarzystwa Popierania Kultury Regionalnej w Częstochowie w latach 1946–1966 s. 364–374.
 
TOM VIII i IX : 1970
78. JĘDRAS Stanisław: Jubileusz 25-lecia s. 5.
79. SPAŁEK Kazimierz: W25 rocznicę wyzwolenia Częstochowy s. 7–21, tabl.
80. ROLA Henryk: Huta „Częstochowa” w latach 1897–1945 s. 25–73, ilustr.
81. LIPIEC Janusz: Szkolnictwo elementarne Okręgu Częstochowskiego na przełomie XVIII i XIX wieku s. 75–104.
82. WIERZBICKI Mirosław: Organizacja i rozwój sieci szkolnictwa podstawowego w Częstochowie w latach 1945–1947 s. 105–113.
83. PIETRZYKOWSKI Jan: Zbrodnie hitlerowskie na ludności żydowskiej powiatu częstochowskiego (1939–1945) s. 115–137, ilustr.
84. SOBALSKI Franciszek: Gospodarka miasta Częstochowy w świetle protokołu pokontrolnego z 1937 roku s. 139–189.
85. STAŃCZYK Mieczysław: Częstochowski Okręg Przemysłowy. Zarys problematyki społeczno-gospodarczej s. 193–214, mapa.
86. HABDAS Jan: Odbudowa kopalnictwa rud żelaza Okręgu Częstochowskiego w latach 1945–1949 s. 215–251.
87. RYTER Henryk: Uruchomienie i nacjonalizacja przemysłu włókienniczego w Częstochowie po II wojnie światowej s. 253–287.
88. WRÓBEL Kazimierz: Powietrze atmosferyczne, jego zanieczyszczenie oraz ochrona przed zanieczyszczeniem w Częstochowskim Okręgu Przemysłowym s. 289–314.
89. HERE_NIAK Janusz, Krasowska Halina, Ławrynowicz Maria: Roślinność przełomu Warty pod Częstochową s. 315–350, ilustr., mapa, tabl.
90. TYRAS Waldemar: Biblioteka Publiczna w Częstochowie do 1939 roku s. 351–373, aneks.
91. KRONIKA: J. L.: Z działalności Towarzystwa Popierania Kultury Regionalnej s. 375–377; Janusz Hereźniak: Profesor Władysław Hyla (1894–1966) s. 378–379, ilustr; Nagrody miasta z roku 1970 s. 380–381.
 
TOM X : 1974
Tytuł tomu: Powiat częstochowski. Szkice monograficzne.
Praca zbior. pod red. Mieczysława Stańczyka
92. SŁOWO wstępne s. 5–7.
93. PRZYSUCHA Mieczysław: Miejsce powiatu częstochowskiego w województwie katowickim s. 11–17, ilustr.
94. HEROMIŃSKI Ignacy: Układ i zmiany administracyjne powiatu s. 19–48, ilustr., mapy.
95. SŁOWICKI Stanisław: Szkic fizyczno-geograficzny i walory turystyczne powiatu częstochowskiego s. 49–64., ilustr., mapy.
96. HERE_NIAK Janusz, Skalski Andrzej W.: Szkic do charakterystyki środowiska przyrodniczego regionu częstochowskiego s. 65–83, ilustr., mapa.
97. FRĄCKIEWICZ Lucyna: Stosunki demograficzne w powiecie częstochowskim s. 85–100, mapy.
98. MAJOREK Bogdan, Majorek Ewa, Micewicz Elżbieta: Charakterystyczne cechy urbanizacji powiatu częstochowskiego s. 101–120, mapy.
99. GŁOWACKI Maciej, Kopacz Jerzy: Z pradziejów powiatu częstochowskiegos. 123–142, ilustr., mapa.
100. SOBALSKI Franciszek: Zarys historii gospodarczej powiatu częstochowskiego do 1939 r. s. 143–163.
101. LIPIEC Janusz: Zarys rozwoju szkolnictwa s. 165–176.
102. JAŚKIEWICZ Aleksander: Zabytki powiatu częstochowskiego s. 177–190, ilustr.
103. PIETRZYKOWSKI Jan: Powiat częstochowski pod okupacją hitlerowską s. 193–218.
104. PŁOWECKI Janusz: Wyzwolenie powiatu częstochowskiegow1945 r. s. 219–231.
105. RYTER Henryk: Przemiany stosunków społeczno-ekonomicznych w pierwszych latach władzy ludowej s. 235–270, ilustr.
106. KRAWCZYK Zenon: Górnictwo rud żelaza w powiecie częstochowskim w okresie 1945–1970 s. 271–287.
107. PARANOWSKI Henryk: Przemysł i rzemiosło w powiecie częstochowskim w latach 1945–1970 s. 289–325, ilustr.
108. RÓG Jan, Zawadowicz Kryspin: Rolnictwo i gospodarka leśna powiatu częstochowskiego s. 327–375, ilustr.
109. SZCZERBAK Stefan: Działalność społeczno-gospodarcza Kółek Rolniczych i Kół Gospodyń Wiejskich w powiecie częstochowskim s. 377–386.
110. STAŃCZYK Mieczysław: Budownictwo i warunki mieszkaniowe w powiecie częstochowskim w latach 1945–1970 s. 387–407, ilustr., mapa.
111. ROSTECKI Józef: Rozwój urządzeń i usług komunalnych s. 409–421.
112. WOJCIECHOWSKI Zygmunt: Ochrona przeciwpożarowa i rozwój Ochotniczych Straży Pożarnych w powiecie częstochowskim s. 423–430, ilustr.
113. WOJCIECHOWSKI Zygmunt: Rozwój komunikacji w powiecie częstochowskim s. 431–438, ilustr.
114. LIPIEC Janusz, Stępień Bolesław: Szkolnictwo powiatu częstochowskiego w latach 1945–1970 s. 439–452, ilustr.
115. HEROMIŃSKI Ignacy: Działalność kulturalna w powiecie s. 553–467, ilustr.
116. BEDNARSKA-SERWAN Anna: Ochrona zdrowia w powiecie częstochowskim s. 469–484, mapa.
117. RÓG Jan: Kierunki i perspektywy rozwoju powiatu częstochowskiego s. 485–502.
118. LIPIEC Janusz: Noty historyczne ważniejszych miejscowości powiatu częstochowskiego s. 505–518.
119. ROSTECKI Józef: Miejsca pamięci narodowej s. 519–522.
120. HEROMIŃSKI Ignacy: Indeks urzędowych nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych powiatu częstochowskiego według stanu na 31 XII 1970 r. s. 523–548.
121. ŻMIGRODZKI Zbigniew: Materiały do bibliografii powiatu częstochowskiego s. 549–570.
122. SKOROWIDZ nazwisk [całego tomu] s. 571–580.
123. STRESZCZENIA: rez. s. 581–583, sum. 584–586.
 
TOM XI : 1976
Redaktor tomu: Mieczysław Stańczyk
124. SŁOWO wstępne s. 5–6.
125. GRYGIEL Józef: Województwo częstochowskie — historyczny awans regionu s. 9–24, mapa.
126. PRZYSUCHA Mieczysław: Kolejne etapy historii wymagają od pokoleń pracy dla nowych celów s. 25–28.
127. HOZAKOWSKI Andrzej: Rozwój gospodarczy Częstochowy w 30-leciu PRL s. 29–42.
128. WALCZAK Ireneusz: Sytuacja demograficzna Częstochowy w latach 1950–1970 s. 43–50.
129. JEZIERSKI Mieczysław: Rozwój społeczny Częstochowy w 30-leciu PRL s. 51–66.
130. MIELCZAREK Witold: 40 lat „Ziemi Częstochowskiej” s. 67–70.
131. LIPIEC Janusz: Szkolnictwo okręgu częstochowskiego w latach 1815–1862 s. 73–116.
132. SZYMAŃSKI Stanisław: Szkolnictwo ludowe Częstochowy w okresie Królestwa Polskiego s. 117–140, aneksy.
133. CHŁAP Andrzej: Z dziejów Gimnazjum i Liceum im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie s. 141–158.
134. SITEK Eugeniusz: Położenie ekonomiczne Częstochowy i jej mieszkańców w latach pierwszej wojny światowej s. 159–170.
135. GRZĄDZIELSKI Zbigniew: Działalność Polskiego Komitetu Opiekuńczego w Częstochowie w latach okupacji hitlerowskiej 1939–1945 s. 171–194.
136. KRÓLICA-ŁYSZCZARZ Krystyna: Zygmunt Domagalski s. 197–201.
137. JAŚKIEWICZ Aleksander: Artyści i rzemieślnicy działający w Częstochowie w XVII–XVIII w. s. 205–220.
138. MIELCZAREK Witold: Pierwsze zakłady drukarskie i zakłady poligraficzne w Częstochowie s. 221–284.
139. SOBALSKI Franciszek: Miasta i gminy powiatu częstochowskiego w świetle kwestionariuszy z 1931 roku s. 285–329.
140. RADŁOWSKI Aleksander: Kształtowanie się kosztów utrzymania robotników placowych w Częstochowskim Okręgu Przemysłowym w latach międzywojennych s. 331–346.
141. ŻMIGRODZKI Zbigniew, Jastrzębska Elżbieta: Materiały do bibliografii częstochowskiej produkcji wydawniczej (1945–1965) s. 347–360.
142. SPIS treści w języku ros. s. 363–364, w języku ang. s. 365–366.
 
TOM XII : 1978
Tytuł tomu: Województwo częstochowskie. Szkice monograficzne o rozwoju społeczno-gospodarczym.         Praca zbior. pod kierownictwem nauk. i red. Mieczysława Stańczyka.
143. SŁOWO wstępne s. 5–6.
144. GRYGIEL Józef: Dorobek ludzi pracy województwa częstochowskiego w latach 1975–1976 s. 9–19, ilustr., mapa.
145. LASKOWSKI Antoni: Organizacja i układ administracyjny województwa s. 21–32, mapy.
146. SŁOWICKI Stanisław: Środowisko naturalne województwa częstochowskiego s. 33–45, ilustr., mapa.
147. MRUKOWICZ Zbigniew: Ludność i zatrudnienie w województwie częstochowskim s. 47–58, mapy.
148. OGRODNICZAK Henryk: Zarys historii ziem województwa częstochowskiego s. 61–79, mapy.
149. ŁOŚ Henryk: Etnograficzno-historyczne przesłanki tworzenia się regionu i województwa częstochowskiego s. 81–96, ilustr.
150. SOBALSKI Franciszek: Szkice z historii gospodarczej województwa częstochowskiego s. 97–125.
151. PIETRZYKOWSKI Jan: Okupacja hitlerowska na ziemiach województwa częstochowskiego s. 127–146, ilustr.
152. PŁOWECKI Janusz: Wyzwolenie województwa częstochowskiego w 1945 roku s. 147–164, ilustr., mapa.
153. RYTER Henryk: Tworzenie i umacnianie władzy ludowej na ziemiach województwa częstochowskiego s. 167–195.
154. PRZYSUCHA Mieczysław: Działalność organizacji politycznych i społecznych w województwie częstochowskim s. 197–206.
155. WSZOŁEK Władysław: Zarys zagospodarowania przestrzennego województwa s. 207–218, mapy.
156. MATYSIAKIEWICZ Ryszard: Częstochowa — stolica województwa s. 219–240, ilustr., mapy.
157. BABIŃSKA Halina: Rola przemysłu w kształtowaniu potencjału gospodarczego i w rozwoju społecznym województwa s. 241–252, ilustr., mapa.
158. ROTAUB Adam, Trzepieczyński Zdzisław: Przemysł ciężki s. 253–262, ilustr.
159. SITEK Eugeniusz: Przemysł włókienniczy i pokrewne gałęzie przemysłu s. 263–275, ilustr.
160. GUT Ryszard: Przemysł rolno-spożywczy s. 277–280.
161. ZAWADOWICZ Kryspin: Warunki naturalne produkcji rolnej województwa s. 281–291, mapa.
162. RÓG Jan: Stan rolnictwa i poziom produkcji rolnej w województwie częstochowskim s. 293–313, mapy.
163. KRYSTA Franciszek: Kierunki rozwoju produkcji rolnej w województwie częstochowskim s. 315–331, ilustr., mapy.
164. RÓG Jan: Lasy i rezerwaty przyrody s. 333–341, ilustr., mapy.
165. STAŃCZYK Mieczysław: Budownictwo i warunki mieszkaniowe w województwie częstochowskim s. 343–363, ilustr., mapy.
166. DOBRYŃ Antoni: Zaopatrzenie towarowe i usługi dla ludności s. 365–374, ilustr., mapy.
167. DUSZYŃSKI Zygmunt: Wybrane dziedziny gospodarki komunalnej s. 375–384, ilustr.
168. BARANOWSKI Adolf, Czarnota Alfred: Oświata i szkolnictwo wyższe s. 385–398.
169. PŁACHECKI Waldemar: Ochrona zdrowia s. 399–408, ilustr., mapa.
170. KIDAWA Jarosław: Działalność kulturalna s. 409–422, ilustr., mapa.
171. JAŚKIEWICZ Aleksander: Zabytki sztuki województwa częstochowskiego s. 423–440, ilustr.
172. SKUPIN Jan: Walory turystyczne województwa częstochowskiego s. 441–456, ilustr., mapa.
173. KRYSIAK Antoni: Miejsca pamięci narodowej w województwie częstochowskim s. 457–471, ilustr., mapy.
174. WIERZBICKI Mirosław: Kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego województwa częstochowskiego s. 473–485, ilustr.
175. LIPIEC Janusz: Noty historyczne miast i ośrodków gminnych województwa częstochowskiego s. 489–506.
176. ŻMIGRODZKI Zbigniew: Materiały do bibliografii województwa częstochowskiego, s. 507–526.
177. SKOROWIDZ nazwisk [dla całego tomu] s. 527–539.
178. SPIS rysunków (map) [dla całego tomu] s. 541–542.
179. SPIS ilustracji [dla całego tomu] s. 543–544.
180. SPIS treści w języku ros. s. 545–546, w języku ang. s. 547–548.
 
TOM XIII : 1980
Tytuł tomu: PPR w regionie częstochowskim.                     Praca zbior. pod kierownictwem nauk. i red. Mieczysława Stańczyka
181. STAŃCZYK Mieczysław: Słowo wstępne s. 5–8., ilustr. 10 
182. GRYGIEL Józef: Polska Partia Robotnicza – twórcą wielkiego dzieła s. 11–24, ilustr.
183. PRZYSUCHA Mieczysław: Niezapomniany wkład częstochowskich PPR-owców w walkę o wyzwolenie narodowe i budowę Polski socjalistycznej s. 25–62, aneksy, ilustr.
184. RYTER Henryk: Z działalności Polskiej Partii Robotniczej w Częstochowie i w powiecie częstochowskim w latach 1945–1948 s. 63–110, ilustr., mapa.
185. MIELCZAREK Witold: Prasa Polskiej Partii Robotniczej w Częstochowie s. 111–138, ilustr.
186. WSPOMNIENIA częstochowskich peperowców: 1. Mieczysław Janikowski: Byłem świadkiem wydarzeń i ludzkich przeżyć s. 141–189, ilustr.; 2. Feliks Kupniewicz: Utrwalić przeszłość, by niczego, co ważne nie zapomnieć s. 195–211, ilustr.; 3. Bolesław Hanicz-Boruta: Byłem dowódcą III brygady Armii Ludowej im. Generała Józefa Bema s. 213–246, ilustr.; 4. Stanisław Łucki: „Kamil”—wierny syn Ziemi Częstochowskiej s. 247–260, ilustr.; 5. Mieczysław Dębski: Czekałem na koniec swego życia s. 261–278, ilustr.; 6. Władysław Budzik: Peperowcy – górnicy Dźbowa bojownikami o Polskę Ludową s. 279–291, ilustr.; 7. Józef Matlingiewicz: Podziemna walka z okupantem hitlerowskim peperowców Przyrowa s. 293–303, ilustr.; 8. Roman Baran: Wolność przyniosła nam Armia Czerwona. Okupacja i wyzwolenie s. 305–333, ilustr.; 9. Janina Kwapińska: Moja droga s. 335–357, ilustr.; 10. Teofil Mruklik: Byłem sekretarzem podziemnej MRN w Częstochowie s. 359–380, ilustr.; 11. Józef Chojnowski: W Hucie Szkła na Stradomiu, na Ostatnim Groszu i Rakowie. W częstochowskim hutnictwie s. 381–391, ilustr.; 12. Jan Rygielski: Woddziale partyzanckim przyjęto mnie do partii s. 393–401, ilustr.; 13. Józef Janik: Działo się to w Przystajni... s. 403–409, ilustr.; 14. Stanisław Janus: Zawiesiliśmy sztandar z wezwaniem   — „Śmierć hitlerowskim okupantom” s. 411–419, ilustr.; 15. Mieczysław Janiszewski: Cztery trzynastki s. 421–430, ilustr.                  Wspomnienia poprzedzone zostały życiorysami w opracowaniu Witolda Mielczarka (nry: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13) i Stanisława Materniaka (nry: 9, 10, 11, 12, 14, 15)].
187. INDEKS nazwisk [dla całego tomu] s. 431–445.
 
TOM XIV: 1984
(druk. 1985)
Redaktor nauk. Mieczysław Stańczyk
188. STAŃCZYK Mieczysław: Słowo wstępne s. 3–5.
189. MATERIAŁY z sesji naukowej na 500-lecie śmierci Jana Długosza: Henryk Samsonowicz: Polska Jana Długosza s. 9–13; Jerzy Wyrozumski: Jan Długosz i jego twórczość s. 15–26; Stanisław Gawęda: Problematyka Ziem Zachodnich i Północnych w Rocznikach Jana Długosza s. 27–37; Zbigniew Perzanowski: Twórczość Jana Długosza na polu heraldyki polskiej s. 39–49; Danuta Turkowska: Jak Długosz pisał swoją historię s. 51–56; Julia Radziszewska: W sprawie korzystania z „Powieści minionych lat” s. 57–85; Józefa Wiśniewska: Jan Długosz i jego związki z Ziemią Częstochowsko-Wieluńsko-Siewierską s. 87–96; Marceli Antoniewicz: W sprawie możliwości i potrzeb badań regionalnych w kontekście twórczości historiograficznej Jana Długosza s. 97–100.
190. SZKICE biograficzne: Hieronim Konikowski: Jan Długosz (1415–1480) s. 103–109; tenże: Marcin Bielski (1495–1575) s. 111–117; tenże: Joachim Bielski (1544–1599); tenże: Marcin Molski (1751–1822) s. 119–124; Eugeniusz Dałek: Zygmunt Krasiński (1812–1859). Związki poety z Ziemią Częstochowską s. 125–131; Hieronim Konikowski: Ludwik Niemojowski (1823–1892) s. 133–135; tenże: Stanisław Pestkowski (1882–1943) s. 137–141; tenże: Antoni Bolesław Dobrowolski (1872–1954) s. 143–146; Henryk Ogrodniczak: Jan Prüffer (1890–1959) s. 147–156; Olga Bąkowska: Mieczysław Janikowski (1915–1976) s. 157–162.
191. SZCZEPAŃSKI Władysław: Towarzystwa farmaceutyczne w Częstochowie w latach 1907–1981 s. 165–215, aneksy.
192. CYGAŃSKI Mirosław: Częstochowsko-wieluńskie pogranicze polsko-niemieckie w działalności Obwodu Łódzkiego Polskiego Związku Zachodniego w latach 1935–1939 s. 217–228.
193. STAŃCZYK Mieczysław: Zmiany społeczne wsi w województwie częstochowskim s. 229–234.
194. KOSTRZEWA Stefan: Urbanizacja wsi w rejonie Olesna s. 235–243.
195. SOBALSKI Franciszek: Archiwum Państwowe w Częstochowie. Materiały do przewodnika po zasobie archiwalnym s. 245–346.
196. KONIKOWSKI Hieronim: Śladami powstania styczniowego nad górną Wartą s. 347–352.
197. ŁAWNIKOWSKI Jan: 500 rocznica śmierci Jana Długosza s. 355–356.
198. ANTONIEWICZ Marceli: Wystawa „Jan Długosz 1415–1480” w Muzeum Okręgowym w Częstochowie (maj – czerwiec 1980 r.) s. 357–360, ilustr.
199. RED.: Działalność popularno-naukowa Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego w 1980 r. s. 361.
200. LEDWOŃ Józef Adam: Możliwość eksploatacji węgla kamiennego w rejonach zabudowanych s. 363–370, rys.
201. ELSNER Janusz: Perspektywy rozwoju energetyki s. 371–377.
202. SPIS treści w języku ang. s. 381 i ros. s. 382.
 
TOM XV: 1984
Redaktor nauk. Mieczysław Stańczyk
203. JEZIORSKI Leopold: Słowo wstępne s. 7–10.
204. POZDROWIENIA z okazji Jubileuszu 50-lecia Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego [od:] Wojewódzka Rada Narodowa w Częstochowie — Zdzisław Soluch; Wojewoda Częstochowski — Grzegorz Lipowski; Rada Wojewódzka i Rada Miejska Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego—Prezydia; Miejska Rada Narodowa—Eugeniusz Suchecki; Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Częstochowie—Stefan Półtorzycki; Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach - Wacław Sakwa s. 11–22.
205. STAŃCZYK Mieczysław: Kazimierz Kühn (1875–1957) — organizator i pierwszy prezes Towarzystwa Popierania Kultury Regionalnej s. 23–26.
206. SUCHECKI Eugeniusz: Pięćdziesiąt lat owocnej pracy Towarzystwa s. 27–30.
207. POLANOWSKI Edward, Zakrzewski Andrzej J.: Z dziejów ruchu naukowego w Częstochowie (od połowy XIX w. do 1932 r.) s. 31–42.
208. CZARNOTA Alfred Leonard: Kształtowanie się środowiska naukowego w Częstochowie i regionie w okresie lat 1932–1982 s. 43–62.
209. FOLFASIŃSKI Sławomir, Mielczarek Witold, Stańczyk Mieczysław: Kronika działalności Towarzystwa Popierania Kultury Regionalnej [i] Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego za lata 1932–1983 s. 65–96.
210. TYRAS Waldemar: Towarzystwo Popierania Kultury Regionalnej — Częstochowskie Towarzystwo Naukowe. Bibliografia przedmiotowo-podmiotowa s. 97–106.
211. MIELCZAREK Witold (sygn.W. M.), Stańczyk Mieczysław (sygn. M. S.): Pamięci członków Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego s.109. [Życiorysy:]Wacław Cyprian Płodowski (1881–1939) s. 111–112; Stanisław Nowak (1874–1940) s. 113–114; Władysław Hyla (1894–1966) s. 115; Kazimierz Sabok (1884–1966) s. 116; Karol Rożkowski (1872–1934) s. 116; Jan Sołdrowski (1889–1970) s. 116; Aleksander Radłowski (1902–1973) s. 117; Edward Mąkosza (1886–1974) s. 117; Stefan Gajos (1906–1976) s. 118; Dymitr Szostak (1922–1978) s. 118; Franciszek Patrzyk (1909–1980) s. 119; Jerzy Kołakowski (1907–1980) s. 120; Henryk Ogrodniczak (1922–1981) s. 121; Hieronim Konikowski (1901–1981) s. 122; Adam Rotaub (1912–1982) s. 123; Mirosław Wierzbicki (1930–1982) s. 124; Alfred Czarnota (1911–1984) s. 125–126.
 
TOM XVI : 1988
Tytuł tomu: Prace Wydziału Nauk Technicznych Politechniki Częstochowskiej.                                                                  Redaktor nauk. Ryszard Parkitny.                                        Redaktor Serii Mieczysław Stańczyk
212. PARKITNY Ryszard: [Przedmowa] s. 3.
213. BRASZCZYŃSKI Janusz: Zastosowanie drgań mechanicznych do krystalizacji i przemian fazowych w metalach i stopach s. 5–18, ilustr.
214. CUPIAŁ Karol: Problemy termodynamiczne adiabatyzacji silników tłokowych s. 19–30, ilustr.
215. ELSNER J.W.: Aerodynamika swobodnych turbulentnych strug kołowych s. 31–42, ilustr.
216. GIERZYŃSKA - DOLNA Monika: Badania nad zwiększeniem trwałości narzędzi do obróbki plastycznej s. 43–53, ilustr.
217. JEZIORSKI Leopold: Mikrostopowe stale konstrukcyjne s. 55–60.
218. LEDWOŃ Józef Adam: Technologiczne budowlane konstrukcje przemysłowe i budownictwo na terenach górniczych s. 61–67.
219. NOTY biograficzne o autorach s. 68.
 
TOM XVII : 1991
Pod red. Andrzeja J. Zakrzewskiego i Janusza Lipca
220. WSTĘP s. 5–6.
221. KUBICKA-CZEKAJ Barbara: Częstochowa i jej okolice w listach sekretarza Marii Ludwiki, Piotra de Nowersz s. 9–23.
222. OJRZYŃSKI Jacek Antoni: Wyposażenie artystyczne dworów szlacheckich Ziemi Wieluńskiej w wiekach XVI–XVIII s. 24–37.
223. JEDYNAKIEWICZ Katarzyna: Kościuszko w bitwie pod Szczekocinami—chwilowe załamanie czy kryzys psychiczny s. 38–45.
224. ZŁOTKOWSKI Dariusz: Polityczna aktywność Zakonu OO. Paulinów w latach 1793–1794 s. 46–67.
225. ZAKRZEWSKI Andrzej J.: Udział kultu jasnogórskiego w kształtowaniu sfery publicznej i prywatnej w kulturze polskiej XIX w. s. 68–78.
226. BEREZIŃSKA Dorota: Franciszek Dionizy Wilkoszewski drukarz i wydawca prasy (1875–1941) s. 79–89.
227. JAKUBCZAK Anna, Podobiński Stanisław: Język mówiony mieszkańców Częstochowy s. 90–97.
228. ZAKRZEWSKA Agnieszka: Propozycje Wydawnictwa Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie s. 98–104.
229. MATERIAŁY z konferencji „Częstochowa i region w dobie zdobywania niepodległości Polski”: Edward Polanowski: Słowo wstępne s. 107; Stanisław Materniak: Wizje i fakt odzyskania niepodległości s. 109–127; Julian Maliszewski: Niepodległość Polski w literaturach zachodnioeuropejskich s. 128–147; Kazimierz Rędziński: Duszpasterstwo legionowe w latach I wojny światowej s. 148–158; Eugeniusz Dałek, Jerzy Mizgalski: Kapitały zagraniczne w Polsce w pierwszych latach niepodległości 1918–1923 s. 159–171; Franciszek Sobalski: Materiały do stosunków społeczno - gospodarczych Częstochowy w latach pierwszej wojny światowej s. 172–197, aneksy; Iwona Psykała: Wychowankowie Częstochowskiego Gimnazjum Rządowego w ruchu niepodległościowym s. 198–211, aneksy; Janusz Lipiec: Oświata w Częstochowie i w regionie w latach pierwszej wojny światowej s. 212–233, aneksy; Jan Łączewski: Materiały do udziału częstochowian w walkach o granice Polski po 1918 r. s. 234–247.
 
TOM XVIII : 1992
Tytuł  tomu: Materiały do poznania środowiska przyrodniczego województwa częstochowskiego pod red. Andrzeja W. Skalskiego
230. ZARZĄD: Wstęp s. 5.
231. BIEŃKOWSKI Jan, Bieńkowski Przemysław: Występowanie motyli dziennych (
Lepidoptera: Papilinoidea + Hesperioidea) w okolicy Wręczycy w latach 1980–1984 s. 7–11, ilustr., sum.
232. DANECKI Ryszard, Burdzicki Krzysztof, Glice Tomasz: Ocena klimatu akustycznego na terenie katedry pod wezwaniem Świętej Rodziny w Częstochowie s. 13–21, ilustr., sum.
233. DUDA Waldemar: Flora naczyniowa gminy Poraj s. 23–50, mapa., sum.
234. DUDA Waldemar: Materiały do znajomości awifauny okolic Częstochowy s. 51–58., sum.
235. HERE_NIAK Janusz: Projektowane rezerwaty przyrody województwa częstochowskiego s. 59–71, mapa., sum.
236. HERE_NIAK Janusz, Filipiak Janina: Materiały do brioflory północnej części Wyżyny Śląsko-Krakowskiej s. 73–105, mapy, sum.
237. JĘDRZEJKO Krzysztof, Ziober Andrzej: Mszaki wybranych jaskiń na Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej na tle warunków mikroklimatycznych i zróżnicowania ekologicznego siedlisk s. 107–151, mapy, sum.
238. PIASECKI Wiesław: Zmiany we florze synantropijnej Częstochowy pod wpływem stu lat urbanizacji s. 153–157, sum.
239. SKALSKA Barbara, Gierymska Maria: Zakwaszenie kory sosny zwyczajnej
Pinus sylvestris L. na terenie Parku Krajobrazowego „Orle Gniazda” i jego otuliny s. 159–170, ilustr., mapa, sum.
240. SKALSKA Barbara, Skalski Andrzej Władysław: Ekstynkcja wypławka alpejskiego
Crenobia alpina (Dana) w źródle Zygmunta w Potoku Złotym i uwagi o występowaniu wypławków krynicznych (Turbellaria, Tricladida) na Wyżynie Częstochowskiej s. 171–177, ilustr., sum.
241. SKALSKI Andrzej Władysław: Rozsiedlenie motyli dziennych (
Lepidoptera: Papilionoidea + Hesperioidea) na Wyżynie Częstochowskiej s. 179–192, mapy, sum.
242. SKALSKI Andrzej Władysław: Kraśnik karyncki
Zygaena carniolica (Scop.) (Lepidoptera: Zygaenidae) na Wyżynie Częstochowskiej s. 193–206, ilustr., mapa, sum.
243. SKALSKI Andrzej Władysław, Gniatkowski Jerzy, Włodarkiewicz Bronisław: Motyle dzienne (
Lepidoptera: Papilionoidea + Hesperioidea) Parku Krajobrazowego „Stawki” s. 207–214, mapy, sum.
244. SZCZUKOCKA Krystyna: Wykaz ślimaków (
Mollusca: Gastropoda) jurajskich okolic Częstochowy s. 215–219, sum.
245. ŚLEDZIONA Jacek: Flora naczyniowa miasta i gminy Kłobuck s. 221–256, mapa, sum.
246. ŻARNOWIEC Jan: Charakterystyka brioekologiczna studni krasowej na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej s. 257–266, ilustr., sum.
 
TOM XIX : 1993
247. ZWIĄZEK Jan: Inwentarz ksiąg konsystorskich i dziekańskich w Archiwum Diecezjalnym w Częstochowie. Częstochowa 1993 Wydawnictwo WSP w Częstochowie ss. 115, res., sum., ñîä.
 
TOM XX : 1992
248. SOBALSKI Franciszek: Dzieje Częstochowy i województwa częstochowskiego. Informator o materiałach w archiwach państwowych. Częstochowa 1992 Wydawnictwo WSP w Częstochowie ss. 207, nlb. 1, aneks.
 
TOM XXI : 1994
249. ZŁOTKOWSKI Dariusz: Udział zakonu oo. paulinów w życiu społeczno-politycznym Rzeczypospolitej w XVIII wieku. [Częstochowa] 1994 Wydawnictwo WSP w Częstochowie ss. 134, mapy, sum. Rozprawy monograficzne [nr 1].
 
TOM XXII : 1994
250. ZWIĄZEK Jan: Katolickie stowarzyszenia społeczne w diecezji częstochowskiej (1925–1939). Częstochowa 1994 Częst. Towarzystwo Nauk. ss. 201, nlb.1, res. Rozprawy  monograficzne [nr] 2.
 
TOM XXIII : 1996
Pod red. Andrzeja J. Zakrzewskiego i Mariana Głowackiego
251. MATERIAŁY z sesji popularno-naukowej „Ks. Bonawentura Metler i jego następcy”: Marian Głowacki: Sesja popularnonaukowa „Ks. Bonawentura Metler i jego następcy” s. 7–9; Jan Związek: Per aspera ad astra. Życie i działalność ks. Bonawentury Metlera s. 11–30; ilustr; Roman Janiczek: Obserwatorium Astronomiczne w Częstochowie s. 31–32; Bonawentura Metler: Kształt Ziemi s. 33–41.
252. ZŁOTKOWSKI Dariusz: Jasna Góra w czasach Księstwa Warszawskiego 1806–1913. (Analiza wybranych problemów) s. 45–78.
253. ODRZYWOLSKA-KIDAWA Anna: Karcer w dawnym klasztorze bernardyńskim w Świętej Annie s. 79–97, ilustr.
254. SOBALSKI Franciszek: Tradycje przemysłu budowy maszyn w Częstochowie i regionie s. 99–110.
255. BABIŃSKA Małgorzata: Częstochowianie w powstaniach śląskich s. 111–119.
256. ANTONIEWICZ Marceli: In memoriam. Dr Andrzej Władysław Skalski (14 V
1938–16 IX 1996) s. 123–147, ilustr., bibliogr.
257. RECENZJE: Jan Związek: Andrzej Nowakowski,
Dzieje ustroju i prawa Księstwa Siewierskiego, Białystok 1991 s. 151–153; Robert Jakubiak: Ryszard Szwed, Zwi¹zek miast polskich 1917–1939; 1990–1994, Poznań 1995 s. 155–156; tenże: Dariusz Złotkowski, Życie zawodowe i rodzinne Stanisława Polakowskiego (180–1943) -nauczyciela szkół  wiejskich w świetle jego notatek i korespondencji, Częstochowa 1995 s. 157–158; tenże: Między Wschodem a Zachodem, Praca zbiorowa pod red. Piotra Stawińskiego, Częstochowa 1995 s. 159–161; Stanisław Podobiński: Czesław Gurtman „Mocny”, Armia Krajowa—w Częstochowie i w okolicy—walczy. Wspomnienia, Częstochowa 1996 s. 163–164.
 
TOM XXIV: 1997
258. KOWALEWSKI Leon: Przyroda kompleksów stawowych na obszarze województwa częstochowskiego, [Częstochowa] 1997 Częstochowskie Tow. Nauk. i Wydawnictwo WSP w Częstochowie ss. 289, ilustr., mapy, plany. Rozprawy monograficzne [nr] 3.
 
TOM XXV: 1998
259. SZYMAŃSKI Stanisław: 27 pułk piechoty w kampanii wrześniowej pod Częstochową, Częstochowa 1998 Częstochowskie Tow. Nauk. i Wydawnictwo WSP w Częstochowie ss. 197, nlb. 2, ilustr. Rozprawy monograficzne [nr] 4.
 
TOM XXVI : 1999
Pod red. Marcelego Antoniewicza
260. SĘTOWSKI Juliusz: Organizacje niepodległościowe młodzieży częstochowskiej w latach 1890–1914 s. 7–21.
261. GRZĄDZIELSKI Zbigniew: Postawa społeczeństwa Częstochowy w okresie wojny polsko-bolszewickiej (1919–1920) s. 23–34.
262. PYDA Jerzy: Wspomnienia żołnierzy z Częstochowskiego o walkach „sławnego 49 pp.” w 1920 roku i w latach późniejszych s. 35–40, ilustr.
263. ZWIĄZEK Jan: Kościół częstochowski w pierwszych latach niepodległości Polski s. 41–52.
264. SOBALSKI Franciszek: Powiat częstochowski w okresie II Rzeczypospolitej (1918–1939) s. 53–88, aneksy.
265. GRZĄDZIELSKI Zbigniew: Przeniesienie prochów hetmana polnego koronnego Stefana Czarnieckiego do sarkofagu-pomnika w Czarncy s. 89–101.
266. PYDA Jerzy: Przysposobienie wojskowe konne „Krakusów” w powiecie częstochowskim przed rokiem 1939 s. 103–112, ilustr.
267. PAMUŁA Stanisław: Miesięcznik
Nasza Czêstochowa jako obraz życia miasta w początkach III RP s. 113–129.
268. MŁODKOWSKA-PRZEPIÓROWSKA Iwona, Koj Jacek: Badania archeologiczne w województwie częstochowskim w latach 1975–98 s. 133–177, ilustr., mapy.
269. KOŁODZIEJSKI Stanisław: Badania wykopaliskowe reliktów cysterny na zamku olsztyńskim koło Częstochowy w r. 1997 s. 179–184, ilustr.
270. BOROWSKA-ANTONIEWICZ Jadwiga, Antoniewicz Marceli: Opis zamku Olsztyn sporządzony przez rewizorów królewskich w 1631 r. s. 187–198.
271. JAŚKIEWICZ Aleksander: Kilka uwag o kościele Imienia Marii w Częstochowie s. 199–204, ilustr.
272. MAJKOWSKA Aneta: Polszczyzna mówiona mieszkańców Częstochowy s. 207–213.
273. PODOBIŃSKI Stanisław: Uniwersalność regionalizmów częstochowskich s. 215–219.
274. KOWALEWSKI Leon: Występowanie i biologia łabędzia niemego
Cygnus olor na obszarze województwa częstochowskiego s. 223–236, ilustr., mapy.
275. MICHALSKA-HEJDUK Dorota, Kobojek Sławomir, Hejduk Janusz, Michalski Marek: Walory przyrodnicze rezerwatu „Góra Zborów” koło Kroczyc s. 238–308, mapy.
276. MARKIEWICZ Józef, Skalski Andrzej W.: Materiały do znajomości motyli (
lepidoptera) regionu częstochowskiego s. 309–314.
277. ANTONIEWICZ Marceli: Profesor Stefan Krakowski (1912–1999) s. 317–322, ilustr., bibliogr.
278. RECENZJE: Antoni Tronina:
„Zeszyty Historyczne IV” in honorem Jan Związek (pod red. A. J. Zakrzewskiego). Wyd. WSP w Częstochowie, Częstochowa 1997 s. 325–328; Andrzej Wasiak: Zbigniew Grządzielski, Jan Pietrzykowski: Polentumsträger. Dzieje nauczycieli na ziemi częstochowskiej1939–1945.Wyd. Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1989 s. 229–230; Jan Związek: Z. Zaborski ks., Z dziejów parafii Lelów i Staromieście, Częstochowa 1998 s. 331–334.
279. GŁOWACKI Marian: Z życia Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego s. 335–338.
 
TOM XXVII : 2000
Tytuł tomu: Szkice i materiały dotyczące ziem powiatu częstochowskiego.                                                                   Pod red. Marcelego Antoniewicza
280. POWIAT częstochowski współcześnie (szkic do portretu) s. 7 – 15.
281. KOJ Jacek: Ziemie powiatu częstochowskiego we wczesnym średniowieczu. Zarys problematyki s. 17–29, mapa, rys.
282. ANTONIEWICZ Marceli: Metryki miast i miejscowości gminnych powiatu częstochowskiego s. 31–66, ilustr.
 283. ZWIĄZEK Jan: Przeszłość Kościoła katolickiego na ziemiach powiatu częstochowskiego s. 67–97.
284. ZŁOTKOWSKI Dariusz: Gospodarka miast powiatu częstochowskiego w okresie Księstwa Warszawskiego s. 99–125, sum.
285. SOBALSKI Franciszek: Powiat częstochowski do roku 1918. Z badań nad problematyką społeczno-gospodarczą s. 127–156, sum.
286. SĘTOWSKI Juliusz: Kazimierz Jan Kühn (1875–1957). Zarys biografii starosty powiatu częstochowskiego s. 157–166.
287. GRZĄDZIELSKI Zbigniew: Niektóre problemy szkolnictwa w powiecie częstochowskim w latach 1945–1975 s. 167–181.
288. JAŚKIEWICZ Aleksander: Zabytki sztuki s. 183–199, sum.
289. ROK Regina: Kilka uwag o kulturze ludowej wsi częstochowskiej z przełomu XIX i XX wieku s. 201–211.
290. BOROWSKA-ANTONIEWICZ Jadwiga: Zasoby dóbr kultury na ziemiach powiatu częstochowskiego s. 213–236.
291. HERE_NIAK Janusz: Zróżnicowanie i zagrożenie flory powiatu częstochowskiego na tle istniejących i projektowanych form ochrony przyrody s. 237–308, ilustr., mapy.
292. GŁOWACKI Marian: Walory turystyczne powiatu częstochowskiego s. 309–316,sum.
 
TOM XXVIII : 2000
Pod red. Marcelego Antoniewicza
293. URBANOWSKI Mikołaj: Wykopaliska w Jaskini Komarowej s. 9–15, sum.
294. KOŁODZIEJSKI Stanisław: Wyniki wstępnych badań archeologicznych reliktów średniowiecznego zamku w Ostrężniku, gm. Janów, województwo śląskie s. 17–22, sum.
295. HOFFMAN Maciej Krzysztof: Bitwa pod Częstochową 4 IX 1665 s. 25–74, aneksy, mapy, bibliogr.
296. ZWIĄZEK Jan: Kościelne dzieje Janowa (1696–1996) s. 75–93, sum.
297. ZŁOTKOWSKI Dariusz: Zniszczenia wojenne na terenie Nowej Częstochowy i straty garnizonu polskiego w rezultacie oblężenia Jasnej Góry w roku 1809 s. 95–105, sum.
298. SOBALSKI Franciszek:
Instrukcja dla Pana Asesora Kunsztu Szewskiego w Częstochowie z 1804 roku s. 107–114, sum.
299. MISZCZAK Zbigniew: Faustyn Świderski i jego krąg rodzinny. Zarys biograficzny s. 115–131, sum.
300. MAJKOWSKA Aneta: Mowa żywa w tekstach częstochowian s. 135–138, sum.
301. MAJKOWSKI Grzegorz: Zaniedbania rodzinne jako źródło zaburzeń w ustnym i pisemnym przekazie informacji (na materiale wybranych wypowiedzi młodych częstochowian) s. 139–150, sum.
302. PIERSIAK Tadeusz: Rozwój czy schyłek częstochowskiej kultury? s. 153–158, sum.
303. RECENZJE: Jan Związek:
K³obuck. Dzieje miasta i gminy (do roku 1939), pod red. Feliksa Kiryka, Kraków 1998 s. 161–165.
304. GŁOWACKI Marian: Z życia Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego s. 169–171.
 
TOM XXIX : 2002
Pod red. Marcelego Antoniewicza
305. BERESZYŃSKI Zbigniew: Grodziska stożkowate w historii i krajobrazie ziemi częstochowskiejs. 9–26.
306. DRYJA Sławomir, Niewalda Waldemar: Zamekw Bobolicach w świetle prac badawczych przeprowadzonych 2002 roku s. 27–44, ilustr.
307. SZYNDLER Bartłomiej: Napad bojówki PPS na pociąg pod Herbami 28 VII 1906 r. s. 45–48.
308. SOBALSKI Franciszek: Opis miasta Częstochowy z 1925 roku i inne materiały s. 49–61.
309. WLAŹLAK Władysław: Zarząd diecezji częstochowskiej w latach 1951–1963 s. 63–70.
310. OLESIK Zygmunt: Działalność Komitetu Okręgowego Olimpiady Fizycznej w Częstochowie w latach 1976–2002 s. 71–87, mapy.
311. MAJKOWSKA Aneta: O grupach nominalnych reprezentowanych przez składnik złożony w polszczyźnie mówionej częstochowian s. 91–97.
312. MAJKOWSKI Grzegorz: O składniowych środkach więzi międzyzdaniowej w
Tygodniku Krakowskim Michała Bałuckiego s. 99–105.
313. JATULEWICZ Igor: Nowe stanowisko
Stalia boops (Schiödte) /Heteroptera, Nabidae/ w Polsce s. 109–110.
314. MAJCHRZAK Barbara, Mróz Ewa: Chronione gatunki roślin naczyniowych Skał Kroczyckich s. 111–131, ilustr., mapa, sum.
315. MRÓZ Ewa, Majchrzak Barbara, Śliwińska-Wyrzychowska Anna: Materiały do flory roślin naczyniowych Skał Morskich s. 133–146, mapy, sum.
316. STAŃCZYK Zbigniew: Materiały do bibliografii regionu częstochowskiego za 2001 rok s. 149–174.
317. ZWIĄZEK Jan: Ks. dr Stefan Mizera (1924–2002) s. 177–181.
318. GŁOWACKI Marian: Z życia Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego s. 185–187.
 
TOM XXX : 2003
Pod red. Marcelego Antoniewicza
Tom dedykowany prof. Marianowi Głowackiemu w 60-tą rocznicę urodzin i 10-lecie pełnienia funkcji prezesa Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego.
319. SĘTOWSKI Juliusz: Sylwetki prezesów Towarzystwa Popierania Kultury Regionalnej i Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego s. 11–16.
320. SZYNDLER Bartłomiej: Książka i biblioteka w dziejach Częstochowy (zarys) s. 17–30.
321. NOWAK Jerzy Robert: Spór o rolę księdza Augustyna Kordeckiego s. 31–43.
322. SOBALSKI Franciszek: Dwa Towarzystwa Dobroczynności miasta Częstochowy w świetle własnych sprawozdań (1899–1939) s. 45–79, aneksy.
323. RYGALIK-WEŻGOWIEC Teresa: Dorożki w Częstochowie s. 81–91.
324. ZWIĄZEK Jan: Cerkiew prawosławna pod wezwaniem św. Cyryla i Metodego w Częstochowie s. 93–110.
325. WLA_LAK Władysław: Związek Caritas Diecezji Częstochowskiej w latach 1945–1950 s. 111–120.
326. NOWAK Tomasz Andrzej: Z dziejów szkoły elementarnej w Radomsku s. 121–145.
327. MAJKOWSKA Aneta: O strukturze grup nominalnych z zaimkiem taki w języku mówionym częstochowian s. 149–154.
328. MAJKOWSKI Grzegorz: Wykładniki kohezji w częstochowskich drukach ulotnych kampanii samorządowej 2002 roku s. 155–169.
329. WEWIÓR Sebastian: O roli anafory w
Oblężeniu Jasnej Góry Częstochowskiej Walentego Odymalskiego s. 171–174.
330. ADAMCZYK Jolanta: Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu leśnego „Ostrężnik” na obszarze projektowanego Jurajskiego Parku Narodowego (Wyżyna Częstochowska) s. 177–191, sum.
331. RUSZKIEWICZ-MICHALSKA Małgorzata, Michalska-Hejduk Dorota: Grzyby pasożytnicze roślin charakterystycznych dla muraw kserotermicznych Festuco-Brometea w okolicy Olsztyna koło Częstochowy s. 195–208, ilustr., mapa.
332. STAŃCZYK Zbigniew: Materiały do bibliografii regionu częstochowskiego za rok 2002 s. 211–277.
333. RECENZJE: Jan Związek: Zachariasz Sz. Jabłoński OSPPE,
Jasnogórska Bogarodzica w wypowiedziach Jana Pawła II, Jasna Góra - Częstochowa 2003 s. 281–287.
334. ANTONIEWICZ Marceli: Z życia Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego s. 291–292.
 
 TOM   XXXI  :  2OO4
Pod red. Marcelego Antoniewicza
335. SZYNDLER Bartłomiej: Przyczynek do osiedlania się Żydów w  Częstochowie w XIX wieku s. 9–11.
336. CZERWIEŃ Henryk, KAPUŚNIAK Magdalena: Drukarnia Szyszkowskich w Częstochowie w latach 1827–1847 s. 13–35., bibliogr.
337. SOBALSKI Franciszek: Szpitale Częstochowy w okresie II Rzeczypospolitej (1918–1939) s. 37–69, aneks.
338. WOLNICKI Paweł: Tradycje heraldyczne biskupstwa częstochowskiego s. 71–84, ilustr.
339. BOROWSKA–ANTONIEWICZ Jadwiga: O problemach zachowania zabytkowego spichlerza z Borowna s. 85–101, ilustr.
340. SZYNDLER Bartłomiej: Początki „Ziemi Częstochowskiej” s. 103–106.
341. MAJKOWSKI Grzegorz: O spójności mów staropolskich (na przykładzie
Mowy biskupa Krzysztofa Antoniego Szembeka do Generalnej Konfederacji wygłoszonej w Starej Częstochowie 9 lutego 1735 roku) s. 109–114.
342. MAJKOWSKA Aneta, MAJKOWSKI Grzegorz: Formy adresatywne w ulotkach częstochowskiej kampanii samorządowej 2002 roku s. 115–120.
343. ADAMCZYK Jolanta: Grzyby wielkoowocnikowe zespołów
Tilio-Carpinetum melittetosum i Calamagrostio-Quercetum petraeae rezerwatu leśnego Zielona Góra w północnej części Wyżyny Częstochowskiej s. 123–138., sum., mapa, tabele.
344. KOWALEWSKI Leon: Kręgowce Ziemi Częstochowskiej s. 139–174, bibliogr., skorowidz, mapy.
345. WSZOŁEK Bogdan: Niebo nad Częstochową s. 177–180, ilustr.
346. WSZOŁEK Bogdan: Częstochowskie obserwacje przejścia Wenus na tle tarczy Słońca s. 181–188, ilustr.
347. WLAŹLAK Władysław: Przewodnik po zespołach Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej s. 191–204.
348. ROTARSKI Wojciech: Bibliografia wydawnictw niezależnych w regionie częstochowskim 1978–1990. Druki zwarte i wydawnictwa ciągłe s. 205–237, indeks autorów i redaktorów.
349. STAŃCZYK Zbigniew: Materiały do bibliografii regionu częstochowskiego za rok 2003 s.239–300, indeksy.
350. SZYNDLER Bartłomiej: Redaktor Stanisław Podobiński (1950–2003) s. 303–306.
351. MAJKOWSKI Grzegorz: Feliks Pluta,
Studia językoznawcze. Historia języka. Dialektologia. Onomastyka, Wyd. WSP w Częstochowie, Częstochowa 2001, ss. 485 s. 309–312.
352. SZYNDLER Bartłomiej: Zamiast erraty s. 313.
 

TOM XXXII: 2005
Pod red. Marcelego Antoniewicza

353. ZWIĄZEK Jan: Więź Jana Pawła II z Częstochową i diecezją częstochowską s. 7-20.

354. WIŚNIEWSKI Wojciech W. :Nieznany opis podróży z Warszawy do Krakowa przez Częstochowę odbytej w 1813 roku s. 21-36.

355. ZŁOTKOWSKI Dariusz: Kształtowanie się cen artykułów rolnych w Królestwie Kongresowym w latach 1815-1833 (na przykładzie Częstochowy i okolic) s. 37-50.

356. SIKORSKI Robert: Obraz dziewiętnastowiecznej Częstochowy w dziele M. Balińskiego s. 51-78.

357. SOBALSKI Franciszek: Manufaktury włókiennicze w Częstochowie i okolicy w XIX wieku. 79-88.

358. STĘPNIAK Tadeusz: Hotele i restauracje w Częstochowie od końca XIX wieku do 1945 s. 89-100.

359. WLAŹLAK Władysław Piotr: Duszpasterstwo wojskowe w diecezji częstochowskiej s. 101-116.

360. ADAMCZYK Daria: Działalność Sekcji Wsparć Niezamożnej Młodzieży Szkolnej przy Towarzystwie Szerzenia Oświaty wśród Żydów w Częstochowie s. 117-132.

361. ARKABUS Agata: Powstanie i zarys rozwoju Biblioteki im. Dra Władysława Biegańskiego w Częstochowie w latach 1917-1998 s. 133-145.

362. SZUMLAS Izabela I.: Adam Bardziński - parlamentarzysta, działacz ludowy i społecznik s.147-162.

363. BĘBEN Sylwia: Związki Wacława Tokarza z Częstochową s. 163-168.

364. MAJZNER Robert, POPCZYK Alicja: prof. płk dypl. Rez. Włodzimierz Marian Drzewieniecki - częstochowianin z Buffalo s. 169-190.

365. SURMA-JOŃCZYK: Testament Pawła Szyszkowskiego s. 191-196.

366. SKOLIK Sebastian: Pielgrzym jako incydentalny użytkownik przestrzeni sakralnej Częstochowy s. 197-218.

367. ŚLIWIŃSKA Justyna: Analiza przestępczości i cech demograficzno-społecznych sprawców przestępstw w Częstochowie s.219-238.

368. DROŹDZIKOWSKA Ewa: Akty samobójcze w powiecie częstochowskim - analiza statystyk policyjnych s.239-254.

369. MAJKOWSKA Aneta, MAJKOWSKI Grzegorz: O formach zwracania się do odbiorcy w języku współczesnych kazań (Na podstawie kazań wygłoszonych w częstochowskich parafiach rzymskokatolickich w latach 2002-2004) s. 255-262.

370. HEREŹNIAK Janusz: Świat roślin w istniejących i projektowanych obiektach ochrony przyrody Parku Krajobrazowego "Lasy nad Górną Liswartą" s. 263-304.

371. WSZOŁEK Bogdan: Przybliżyć niebo Częstochowie s. 305-308.

372. KANIA Agnieszka: Częstochowskie zegary słoneczne s. 309-316.

373. STAŃCZYK Zbigniew: Materiały do bibliografii regionu częstochowskiego za rok 2004 s. 317-418.

374. RECENZJE: Maciej Janik: Eksponaty opowiadają: Muzealny program edukacyjny lekcji historii pod red. merytoryczną Andrzeja Kuźmy, Częstochowa, 2005 s. 419-424.
375. B. S.: Nagrobek s. 425.

376. WOLNICKI Paweł: Herby biskupów częstochowskich s. 427-442.

377. GŁOWACKI Marian: Z życia Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego s. 443-447.


TOM XXXIII: 2006
Pod red. Bogdana Wszołka

378. WSZOŁEK Bogdan: Słowo wstępne s.7-9.
379. ZWIĄZEK Jan: Ks. Bonawentura Metler jako duszpasterz (1866-1939) s. 13-24.

380.GŁOWACKI Marian: Bonawentura Metler - pionier częstochowskiej astronomii s. 25-34.

381. LEŚNICZEK Artur: Wczoraj i dziś astronomii w Częstochowie s. 35-44.

382. WSZOŁEK Bogdan: Planetarium w Częstochowie s.45-54.

383. WSZOŁEK Bogdan: Wizja zamiejskiego obserwatorium astronomicznego s. 55-68.

384. WSZOŁEK Bogdan: Oświata i badania naukowe z zakresu astronomii we współczesnej Częstochowie s. 59-64.

385.NOWAK Marek: Częstochowskie obserwacje w ramach "Jupiter Project 2006" s. 65-68.

386. NOWAK Marek: Obserwacje częściowego zaćmienia Księżyca w Częstochowie 7 września 2006 s. 69-72.

387. ŁAPAJ Marcel: Strona internetowa CzTN-SACTN s. 73-76.

388. GŁOWACKI Marian: Z życia Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego s.77-82.

389. BĄCZEK Karina: : Z życia Sekcji Astronomicznej Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego w trzecim roku jej istnienia s. 83-96.

390. WEŻGOWIEC Marek: Obserwacje radiowe: s. 99-108.

400. KUŹMICZ Agnieszka: Modelowanie efektu pikselizacji w astrofizyce obserwacyjnej

401. POŚPIECH Szymon: Obserwacje Słońca w Częstochowie s. 117-122.

402. WSZOŁEK Kamil: Częstochowskie obserwacje Wenus s. 123-126.

403. WSZOŁEK Bogdan, LEŚNIAK Agnieszka, JACKOWSKA-KOWALCZYK Anna: s. 127-138.

404. BRYNDAL Katarzyna, WSZOŁEK Bogdan: Międzygwiazdowe pasma rozmyte s.139-144.

405. DYRKA Marcin, PAWLIKOWSKI Michał, WSZOŁEK Bogdan: Teleskop Hubble`a i obserwacje międzygwiazdowej molekuły C2 s.145-150.

406. JURA Anna, WSZOŁEK Bogdan: Badanie poszerzenia dopplerowskiego międzygwiazdowych pasm rozmytych s.151-156.

407. KOŁODZIEJCZYK Agata: Orkiestra genów pod batutą matki Ziemi s. 157-160.


TOM XXXIV: 2007
Pod red. Marcelego Antoniewicza

408. BERESZYŃSKI Zbigniew: Grodziska częstochowskie - najnowsze ustalenia s. 9-14.

409. HADAMIK Czesław: Obiekt obronny w Łutowcu, powiat myszkowski, w świetle dotychczasowych badań archeologicznych s. 15-30.

410. BERESZYŃSKI Zbigniew: Pograniczne zespoły osadniczo-obronne w Dankowie i Bolesławcu a walka o polityczną przynależność ziemi rudzkiej w XIII w. s. 31-42.

411. WLAŹLAK Władysław: Koronowane Wizerunki Najświętszej Maryi Panny w archidiecezji Częstochowskiej s. 43-62.

412. WOLNICKI Paweł: Edycje pieczęci kościołów parafialnych dekanatu radomszczańskiego z I pol. XIX stulecia s. 73-106.

413. SZUMLAS-MAJZNER Izabela: Kampania wyborcza centroprawicy do Sejmu Ustawodawczego 1919 roku w powiecie częstochowskim s. 107-124.

414. KOWALIŃSKA Anna: Stan badań nad szkolnictwem średnim w Częstochowie w okresie Drugiej Rzeczypospolitej 125-140.

415. URBANOWICZ Beata: Struktura i funkcje chrześcijańskich organizacji cechowych w Częstochowie w latach 1919-1939 s. 141-148.

416. ŁĄCZEWSKI Jan: Salezjanie w Częstochowie s. 149-154.

417. MISZCZAK Zbigniew: Tropem Sienkiewicza. Próba wyjaśnienia zagadki pobytów pisarza w Częstochowie s. 155-164.

417. MAŁOLEPSZA Agata: Reszkowie-artyści i właściciele ziemscy w powiecie radomszczańskim s. 165-178.

418. HURNIKOWA Elżbieta: O wierszach Ludmiły Mariańskiej s. 179-186.

419. MAJKOWSKA Aneta: Obraz miasta zamknięty w języku s. 189-200.

420. MAJKOWSKA Aneta, MAJKOWSKI Grzegorz: Nazwy ulic Częstochowy s. 201-214.

421. MAJKOWSKI Grzegorz: Lingwista w aglomeracji miejskiej. Z okazji Roku Języka Polskiego słów kilka s. 215-220.

422. CETWIŃSKI Marek: "Trudny ciężar pamięci"- nowe publikacje i spory o Władysława Opolczyka s. 223-230.

423. RECENZJE: Ryszard Stefaniak: W czasach Polski Odrodzonej i drugiej wojny światowej 1918-1945 s. 231-249.

424. SZYMAŃSKA Kazimiera Zdzisława : Profesor Edward Polanowski (1936-1992). Szkic do portretu S. 253-269.

425. ZWIĄZEK Jan: Ks. Wojciech Pazera (1945-2007). Częstochowianin-duchowny i pracownik Naukowy s. 261-283.

426. GŁOWACKI Marian: W 100-lecie turystyki i krajoznawstwa w Częstochowie s. 287-298.

427. SOWADA Renata: Jurajski Oddział Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Częstochowie. s. 299-304.

428. MAJKOWSKI Grzegorz: Studencki ruch naukowy w Częstochowie-działalność Studenckiego Koła Naukowego Językoznawców przy Instytucie Filologii Polskiej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w latach 2001-2006 s. 305-312.

429. GŁOWACKI Marian: Z życia Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego s. 313-318.


TOM XXXV: 2008
Pod red. Mariana Głowackiego

430. Ks. Związek Jan: Członkowie Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego - laureatami Nagrody im. Karola Miarki s.7-44.

431. Pabian Barbara: Sacrum w sztuce, czyli o częstochowskich imprezach artystycznych inspirowanych religią chrześcijańską s.45-58

432. Głowacki Marian: Działalność Oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Częstochowie, w latach s.1908 -1950 s.59-72.

433. Urbaniec Katarzyna: Rola bibliografii regionalnej w systemach informacyjnych XXI wieku s.73-82.

434. Stańczyk Zbigniew: Materiały do bibliografii regionu częstochowskiego za lata 2005-2007 s. 83-430.

435. Głowacki Marian: Z życia Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego s. 431-438.

TOM XXXVI: 2009
Pod red. Marcelego Antoniewicza

436. KOJ Jacek: Zasoby archeologicznych dóbr kultury w regionie częstochowskim, s.9-24.
437. HADAMIK Czesław: Moskorzew i jego zabytki, s.25-36.
438. HADAMIK Czesław, KOJ Jacek: Obronna siedziba Szafrańców w Seceminie w świetle wyników czterech sezonów badań wykopaliskowych, s.37-62.
438. BOROWSKA-ANTONIEWICZ Jadwiga: Konserwacja zespołu klasztornego na Jasnej Górze na przełomie tysiącleci, s.63-94.
439. JANIK Maciej: Zamek lubliniecki, czyli rzecz o restytucji zabytku, s. 95-116.
440. BOROWSKA-ANTONIEWICZ Jadwiga: W sprawie wizji staromiejskiego w Częstochowie, s. 117-144.
441. JAŚKIEWICZ Aleksander: Kilka uwag o związkach ratusza częstochowskiego z ratuszami na terenie Królestwa Polskiego, s. 145-154.
442. Ks. WLAŹLAK Władysław: Dzieje zgromadzenia
Mariae Vitae, czyli mariawitek w Częstochowie (1786-1864),s. 155-166.
443. URBANOWICZ Beata: Rzemiosło w Częstochowie w okresie międzywojennym (1918-1939), s.167-178.
444. SOBALSKI Franciszek: Akta władz administracji państwowej i samorządowej powiatu częstochowskiego (1945-1950), s. 179-188.
445. SZCZYPKA Andrzej: Polskie Stronnictwo Ludowe w okresie referendum i wyborów do Sejmu Ustawodawczego w powiecie częstochowskim w materiałach aparatu bezpieczeństwa, s.189-220.
446. Ks. ZWIĄZEK Jan: Biskup Stanisław Czajka oraz jego działalność naukowa i patriotyczna 1897-1965, s. 221-242.
447. WOLNICKI Paweł: Skład i formy pracy Kolegium Dziekanów w świetle dokumentacji częstochowskiego kościoła partykularnego (1984-2009), s. 243-266.
448. ZAKRZEWSKA Bożena: Aspekt maryjny turystyki pielgrzymkowej a religijność narodowa Polaków w świetle ksiąg wpisów jasnogórskich, s. 267-280.
449. GŁOWACKI Marian, DEREJCZYK Wacław: 25 lat pielgrzymek przewodnickich na Jasną Górę, s. 281-298.
450. [rec] BOBOWSKI Kazimierz: Ks. Władysław Piotr Wlaźlak, Katalog mikrofilmów najstarszych ksiąg metrykalnych z terenu diecezji częstochowskiej, Kraków 2008, ss. 483,
s. 299-302.
451. ZŁOTKOWSKI Dariusz: Dr Aleksander Jaśkiewicz – Członek Honorowy Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego, s. 303-306.
452. Ks. ZWIĄZEK Jan: Dr Franciszek Sobalski - Członek Honorowy Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego, s. 307-310.
453. ANTONIEWICZ Marceli: Prof. Dariusz Złotowski laureatem Nagrody im Karola Miarki, s. 311-312.
454. GŁOWACKI Marian: Z życia Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego, s.313-318.
TOM XXXVI. Suplement : 2010
455. STAŃCZYK Zbigniew: Bibliografia regionu częstochowskiego za lata 2008-2009.  Częstochowa 2010. Częstochowskie Towarzystwo Naukowe,. s. 194.

TOM XXXVII: 2011
Pod red. Marcelego Antoniewicza

456.  POLICIŃSKA Ewelina: Ziemia wieluńska pod rządami Władysława Opolczyka w nowszej historiografii s. 9-20
457. NABIAŁEK Karol: Nowe spojrzenie na biografię Kaspra Karlińskiego herbu Ostoja s. 21-62
458. BEDNARSKA Aleksandra: Kościół pw. św. Macieja Apostoła w Kruszynie. Historia i architektura s. 63-114
459. POBRATYN Agnieszka: Częstochowskie iluzjony do 1914 roku –nazwy, lokalizacje, programy s.115
460. Ks. WLAŹLAK Władysław, Piotr: Ks. Walenty Patykiewicz patronem Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej s. 127-134
461. SZCZYPKA Andrzej: Codzienność w powiecie częstochowskim w latach 1945–1956 s.135-170
462. Ks. WOLNICKI Paweł: Powstanie Instytutu Teologicznego w Częstochowie w świetle dokumentacji archiwalnej s.171-192
463. ZWOLSKA Katarzyna: Teatr w ciemnościach – o wizytach Sceny Plastycznej KUL Leszka Mądzika w Częstochowie s.193-204
464. MAJKOWSKA Aneta: A czas płynie…, czyli o pokoleniowych różnicach w mowie częstochowian s. 207-212
465. WEWIÓR Sebastian: O języku częstochowskiej kampanii samorządowej 2010 roku (na materiale druków ulotnych) s. 213-224
466. ŚWIERCZEWSKI Dariusz, BŁASZCZYK Jakub: Fauna piewików (
Hemiptera: Fulgoromorpha et Cicadomorpha) wilgotnych lasów, łąk i torfowisk w południowej części Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej s. 227-263
467. SOBALSKI Paweł: Bibliografia prac dra Franciszka Sobalskiego s. 265
468. STAŃCZYK Zbigniew: Bibliografia regionu częstochowskiego za 2010 rok s. 283-376
469. STAŃCZYK Zbigniew:
Bibliografia Zakonu Paulinów za lata 1500–1990 [rec.] s. 379-382
470. SZPONDER Artur: „Zeszyty Radomszczańskie”, t. II, Radomsko 2008 [rec.] s. 383-388
471. GŁOWACKI Marian: Z życia Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego s. 391-394

TOM XXXVIII 2012
Pod red. Marcelego Antoniewicza
472. GŁOWACKI Marian: Początki działalności Towarzystwa Popierania Kultury Regionalnej w Częstochowie (od 1979 r. Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego) na tle życia naukowego, kulturalnego i towarzyskiego w Częstochowie w 1932 roku. s. 7-32
473. SĘTOWSKI Juliusz: Twórcy i prezesi Towarzystwa Popierania Kultury Regionalnej (do roku 1939). s. 33-46
474. GŁOWACKI Marian: Działalność Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego w ostatnim 15-leciu (1997-2012). s. 51-64
475. WSZOŁEK Bogdan: Jubileuszowy uśmiech Wenus. s. 65-72
476. NOWAK Marek: Wyprawa po Wenus. s. 73-77
477. ZWIĄZEK Jan: Bibliografia Ziemi Częstochowskiej, t. 1-37; 1934-2011. s. 79-178
478. GŁOWACKI Marian: Prof. zw. dr hab. Janusz Hereźniak - Członek Honorowy Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego. Laudacja. s. 179-183
479. ANTONIEWICZ Marceli: Ks. Prof. zw. dr hab. Jan Związek - Członek Honorowy Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego. Laudacja. s. 185-190
480. GŁOWACKI Marian: Z życia Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego. s. 191-193

TOM XXXIX 2013
Pod red. Marcelego Antoniewicza i Grzegorza Majkowskiego
481.  SZYMONIK Marian: Chrześcijańska koncepcja stworzenia wszechświata. s. 15-30
482.  HADAMIK CZESŁAW: Osada kultury łużyckiej w Bałkowie, powiat włoszczowski. s. 33-42
483. HADAMIK Czesław: Nowe odkrycia w Łutowcu, gm. Niegowa, stanowisko 1 (relikty tzw. strażnicy z okresu późnego średniowiecza). s. 43-48
484. NOWAK Tomasz Andrzej: Częstochowa i jej mieszkańcy w świetle wypisów z najstarszej księgi wójtowskiej Częstochowy z lat 1582-1605. s. 49-76
485.  WLAŹLAK Władysław Piotr: Kanonicy kapituł Archidiecezji Częstochowskiej. s. 77-84
486.MODLIŃSKA Aleksandra: Stach z Warty - postać artysty niespokojnego ducha. s. 85-92
487. GŁOWACKI Piotr: Wielkość artystyczna Henryka Siemiradzkiego. s. 93-103
488. GŁOWACKI Marian: Tajemnice Złotej Góry. s. 105-114
489. SKWARA Wiktoria: Miasta bliźniacze i zaprzyjaźnione Częstochowy - wspólne przedsięwzięcia kulturalne i oświatowe do roku 2010. s. 115-139
490. MAJCHRZAK Renata: Luteranie w Częstochowie. Wczoraj i dziś Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Częstochowie. s. 141-148
491. WOŹNIAK Bartosz: [Rec.] A. Majkowska. G. Majkowski. Źródła do dziejów języka polskiego w rękopiśmiennych zbiorach Jasnej Góry. s. 151-155
492. MAJKOWSKA Aneta: [Rec.] Rocznik Wieluński T. 11. s. 157-159
493. MAJKOWSKI Grzegorz: [Rec.] Wieluński Słownik Biograficzny. T. 1. s. 161-164
494. MAJKOWSKI Grzegorz: Z życia Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego. s. 167-169

TOM XL 2014
Pod red. Grzegorza Majkowskiego
495. WŁODARCZYK Zdzisław: Ad multos annos. s. 9
496. Wprowadzenie: s. 11-13
497. JABŁOŃSKI Zachariasz S.: Jasna Góra w drodze do niepodległości 1914-1918. s. 17-48
498. KAPUŚCIŃSKI Jacek: Częstochowskim Seminarium Historia Kościoła i patrologia w Duchownym (1926-2013). s. 49-69
499. MAJKOWSKI Grzegorz: Upowszechnianie wiedzy o języku polskim przez Częstochowskie Towarzystwo Naukowe – propozycje działań. s. 71-75
500. ANDRZEJ Tomasz Nowak: Mieszkańcy parafii św. Zygmunta w Częstochowie w świetle najstarszych wpisów metrykalnych (1594-1625). s. 77-112
501. SOBALSKI Franciszek: Stan liczbowy absolwentów szkół ponadpodstawowych w województwie częstochowskim w 1980 roku. s. 113-133
502. WSZOŁEK Bogdan: Radioteleskop z Psar w Częstochowie.
s. 135-150
503. ZWIĄZEK Jan: „Ziemia Częstochowska” w sprawach kościelnych w Częstochowie i okolicy. s.151-225
504. KAPUŚCIŃSKI Jacek: [rec.] J. Związek, Z przeszłości kościelnej Działoszyna i okolicy, Częstochowa 2011, ss. 534. S. 229-234
505. MAJKOWSKA Aneta: [rec.] „Rocznik Wieluński”, tom 12,
Red. Z. Włodarczyk, WNT, Wieluń 2012, ss.235. s. 235-238
506. MAJKOWSKI Grzegorz: Prof. nadzw. dr hab. Marian Głowacki – Prezes Honorowy i Członek Honorowy Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego. Laudacja. s. 241-247
507. MAJKOWSKI Grzegorz: Sprawozdanie z I Kongresu Towarzystw Naukowych Towarzystwa Naukowe w Polsce. Dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie
, Warszawa, 17-18 września 2013 r. s. 249-256
508. Rejestr członków Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego (stan w dniu 30 kwietnia 2014 roku). s. 257-260
509. Informacje dla autorów. s. 261

TOM XLI 2015
Pod red. Grzegorza Majkowskiego
510. Wprowadzenie. s. 9-11
511. CZEPICZEK Grzegorz: Rotunda w Częstochowie funkcjonująca w latach 1896-1935. s. 15-57
512. SIKORSKI Robert: Pomoc uchodźcom z Warszawy przez Polski Komitet Opiekuńczy w Częstochowie po powstaniu w latach 1944-1945. S. 59-75
513. ZWIĄZEK Jan: Duchowieństwo częstochowskie w okresie dwóch wojen światowych i w latach powojennych. s. 77-106
514. STAŃCZYK Zbigniew: Częstochowa i okolice w literaturze pięknej. Uwagi bibliografa. s. 109-122
515. ZWIĄZEK Jan: Bibliografie Częstochowy i regionu częstochowskiego. s.123-147
516. JATULEWICZ Igor: Jakość mikrobiologiczna wód w wybranych zbiornikach antropogenicznych Częstochowy. s. 152-162
517. PIERZGALSKI Krzysztof, WACHECKI Artur: Ichtiofauna Częstochowy. s. 163-174
518. NOWAK Tomasz Andrzej: Diariusz oblężenia Jasnej Góry w 1771 r. wraz z modlitwą. s.178-183
519. SICIŃSKI Jan T., TOMASZEWICZ Grażyna H., WIEKIERA Bogdan: Doktor Stefania Pokorny (10 X 1899 – 2 XI 1988). Wspomnienie. s. 187-194
520. WIEKIERA Bogdan, TOMASZEWICZ Grażyna H., SICIŃSKI Jan T.: Wspomnienie o Adolfie Bolesławie Pokorny (25 II 1906 – 28 V 1981). S. 195-199
521. KABUS Judyta: [rec.] Jacek Kapuściński, ks. Jan Związek, Wspomnienia wojenne 1939-1945 księży diecezji częstochowskiej, Biblioteka „Niedzieli”, t. 292, Częstochowa 2012, ss.356. s. 203-206
522. KIEPURA Justyna: [rec.] Batorek M., Sętowski J.: (red.) „Almanach Częstochowy” 2012, TPCz, Częstochowa, ss. 244. s.207-209
523. MAJKOWSKI Grzegorz: [rec.] W stronę badań regionalnych „Zeszyty Radomszczańskie”, t.10: Prace z dziejów Radomska i powiatu radomszczańskiego, red. Tomasz Andrzej Nowak, Radomsko 2015, ss.368. s. 212-215
524. STAŃCZYK Zbigniew: [rec.] Jan Związek, Czterdzieści tomów Ziemi Częstochowskiej (1934-2014. Bibliografia, Częstochowskie Towarzystwo Naukowe, Wyd. „Regina Poloniae”, nakładem Autora, Częstochowa 2014, ss. 252. s. 217-218
525. WOŹNIAK Bartosz: [rec.] M. Batorek, J. Sętowski (red.) „Almanach Częstochowy” 2011, TPCz, Częstochowa, ss. 250. s. 220-222
526. MAJKOWSKI Grzegorz: Z życia Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego (2014 r.). s. 226-234
527. Informacje dla autorów. s. 235

TOM XLII 2016
Pod red. Beaty Urbanowicz i Cezarego Gębickiego
528. Wstęp. s. 7-8
529. GŁOWACKI Marian: Walka o szkołę polską w latach 1906-1914 w Częstochowie i późniejsza aktywność jej uczestników. s. 11-27
530. KACZMARZYK Jan: Szkolnictwo zawodowe w Hucie „Częstochowa” – zarys problemu. s. 29-34
531. PAWLAK Mateusz: Częstochowa w podręcznikach historii XX i XXI wieku. s. 35-55
532. PASZTA Andrzej, PASZTA Piotr: Wizyta prezydenta Stanisława Wojciechowskiego z 15 sierpnia 1923 roku w Częstochowie w świetle relacji „Gońca Częstochowskiego”. s. 57-62
533. STOLARCZYK Ewa: „Dzwonek Częstochowski” – pierwsze czasopismo katolickie w Częstochowie. s. 63-75
534. HYSZKO Maciej: „Pomnik-czołg” z Placu im. Siemiona Chochriakowa w Częstochowie 1975-1991. s. 77-96
535. TERSZAK Rafał: Amerykańska Częstochowa. s. 97-106
536. SIKORSKI Robert: Działalność kancelarii notarialnej pod koniec XIX i w pierwszych latach XX wieku oraz po odzyskaniu niepodległości w świetle przepisów i zachowanej dokumentacji zespołu archiwalnego: Kancelaria notariusza Stanisława Leopolda Biernackiego w Częstochowie. s. 109-119
537. PASZTA Andrzej, PASZTA Piotr: Lucjusz Władysław Cyganowski – artysta grawer, kronikarz Częstochowy lat 1906-1943. s. 121-131
538. KARLIKOWSKA Joanna, JATULEWICZ Igor, GĘBICKI Cezary: Management and planning of the river basins landscape with using water reservoirs in abandoned excavations. s. 135-143
539. DUMNICKA Elżbieta, CHABROWSKA Anita, SZUKALSKI Mateusz: Fauna bezkręgowców w wypływie z Jaskini w Lelowie (Wyżyna Małopolska). s. 145-156
540. NOWAK Marek: Częstochowskie obserwacje astrofotograficzne tranzytu Merkurego. s. 157-166
541. URBANOWICZ Beata: [rec.] Wanda Malko, 70 lat Orkiestry Symfonicznej w Częstochowie. Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana 1945-2014, Częstochowa 2015, ss. 620. s. 169-179
542. GĘBICKI Cezary: [rec.] Jerzy Zygmunt, Jaskinie okolic Olsztyna, Częstochowa 2013. ss.316. s. 181-182
543. GĘBICKI Cezary: [rec.] Walczak M., Wojciechowski W., Depa Ł., The communities of planthoppers and leafhoppers (Hemiptera: Fulgoromorphaet Cicadomorpha) inhabiting selected plant associations in Częstochowa city and its buffer zone. The Monograph, “Annals of the Upper Silesian Museum in Bytom, Entomology” 2014, No. 23, pp. 303. s. 183-184
544. GĘBICKI Cezary: Z życia Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego. s. 187-193
545. KRAINIA Olha: The Ukrainian Association of Researches of Christian Atiquities of Central and Eastern Europe – UARCA. s. 195
546. GŁOWACKI Marian: Pro memoriam Dariusz Stefański (1940-2016). s. 199-201
547. GŁOWACKI Marian: Pro memoriam Janusz Hereźniak. s. 203-208

TOM XLIII 2017
Pod red. Cezarego Gębickiego i Beaty Urbanowicz
548. Wstęp. s. 9-10
549. PAWEŁCZYK-DURA Kamila: Materiały archiwalne dotyczące Częstochowy w zasobie Archiwum Państwowego w Łodzi (na przykładzie zespołu Rząd Gubernialny Piotrkowski). s. 13-38
550. SOBALSKI Franciszek, NOWAK Marek (autor zdjęć): Krótka historia przemysłu Częstochowy XIX-XXI w. s. 39-62
551. PASZTA Andrzej, PASZTA Piotr: Kwesty publiczne w Częstochowie w przededniu i po I wojnie światowej. s. 63-75
552. Rewolucja kubańska – w księgozbiorze Biblioteki Głównej Akademii im. Jana Długosz w Częstochowie. s. 77-86
553. STAŃCZYK Zbigniew: Jan Długosz. Bibliografia przedmiotowo-przedmiotowa. s. 87-123
554. MALKO Wanda: Ludwik Wawrzynowicz (1870-1957) – kompozytor, publicysta, pedagog. Założyciel Szkoły Muzycznej w Częstochowie. s. 125-165
555. KACZMARZYK Jan, RATAJ Dariusz: Zarys historii Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Częstochowie. s. 167-173
556. BURZYŃSKA Agnieszka, PIOTROWSKI Rafał: Historia powstania placu Katyńskiego w Częstochowie. s. 175-188
557. PAWLAK Mateusz: Wątek zbrodni katyńskiej w polskiej edukacji historycznej XX i XXI wieku. s. 189-209
558. WITCZAK Olga: „Mogiłami jest znaczona historia Polski…” – zbrodnia katyńska w edukacji szkolnej. s. 211-216
559. DRABIK Anna: „Tylko guziki nieugięte przetrwały śmierć…” – pamięć o zbrodni katyńskiej w edukacji szkolnej. s.217-223
560. OLESIK Zygmunt: Działalność Komitetu Okręgowego Olimpiady Fizycznej w Częstochowie w latach 2002-2015. s. 233-250
561. MŁODKOWSKA-PRZEPIÓROWSKA Iwona: Co z tym grodziskiem, czyli o wynikach badań archeologicznych Na Wale w Mstowie. s. 253-271
562. HADAMIK Czesław: Badania archeologiczne i rozpoznawcze przy pałacu Aleksandra Fredry w Wiszni (Beńkowej Wiszni), Ukraina, obwód lwowski, rejon Samborski, prowadzone w 2011 i 2013 roku. s. 273-286
563. SIKORSKI Robert: Rola Jasnej Góry w kształtowaniu świadomości narodowej w XIX wieku. s. 289-300
564. DZIEWOŃSKA-CHUDY Ewelina: Obchody 60-lecia Częstochowskiego Oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. s. 301-306
565. HAK Elżbieta: Stereotypy i maski – figura „polskiego chama” na przykładzie malarstwa Jerzego Dudy Gracza. s. 307-313
566. KULKA Bronisława: O Marii Rolskiej – biograficznie i wspomnieniowo: s. 317-334
567. SADOWSKA Ewa: Stanisław Podobiński – częstochowianin z gór. Wspomnienie. s. 335-337
568. ŁUKOMSKI Grzegorz: [rec.] Beata Urbanowicz, Huta w Częstochowie na łamach gazety zakładowej (1951-1989), Wydawnictwo AJD, Częstochowa 2017, ss. 472. s. 341-346
569. NOWAK Tomasz Andrzej: [rec.] Zdzisław Włodarczyk, Na przełomie epok. Radomsko pod panowaniem pruskim (1793-1806), Radomsko, 2015, ss. 246, wyd. Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Radomsku, seria Radomszczańska Biblioteczka Regionalna XI. s. 347-349
570. DOBOSZ Roland: [rec.] Walczak M., Gębicki C., Wojciechowski W., Świerczewski D., The fauna of planthoppers and leafthoppers (Hemiptera: Fulgoromolpha et Cicadomorpha) in the city of Częstochowa. The Mohograph, „Annals of the Upper Silesian Museum in Bytom, Entomology”, no. 24-25, pp. 191, Bytom 2016.s. 351-352
571. GŁOWACKI Marian: [rec.] Andrzej Paszta I Piotr Paszta, Wydarzenia – Ludzie – Medale. Częstochowa do roku 1950, Polskie Towarzystwo Numizmatyczne. Oddział im. dr Władysława Terleckiego, Częstochowa 2017. s. 353-354
572. GĘBICKI Cezary: Sprawozdanie merytoryczne z działalności Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego od 25 lutego 2013 r. do 27 lutego 2017 r. s. 357-365
573. GĘBICKI Cezary: Gala „Osobowości i Sukcesy Śląska Roku 2017”- patronat medialny Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego. s. 367

TOM XLIV 2018
CZĘŚĆ 1 i 2
Pod red. Cezarego Gębickiego i Beaty Urbanowicz
575. Wprowadzenie. s. 11
576. Wstęp. s. 13-16
577. STAŃCZYK Zbigniew: Bibliografia dziejów Częstochowy i regionu częstochowskiego (Część 1). s. 17-729
578. STAŃCZYK Zbigniew: Bibliografia dziejów Częstochowy i regionu częstochowskiego (Część 2). s. 732-1330

TOM XLV: 2019
Pod red. Cezarego Gębickiego i Beaty Urbanowicz
579. Wstęp  9-10
I. HISTORIA I REGIONALISTYKA
580. ks. ZWIĄZEK Jan: Zarządzenia władz rosyjskich przeciw dążeniom patriotycznym w powiecie wieluńskim w przeddzień wybuchu powstania styczniowego (1861–1863) 13-49
581. PASZTA Andrzej, PASZTA Piotr: Pamiątki materialne związane z Towarzystwem Śpiewaczym „Lutnia” z Częstochowy 51-59
582. NOWAK Tomasz Andrzej Częstochowa na łamach piotrkowskiego „Tygodnia” (1873–1906) 61-129
583. GŁOWACKI Marian: Fotografia zawodowa w Częstochowie po 1939 roku 131-169
584. GŁOWACKI Marian :Współpraca Towarzystwa Popierania Kultury Regionalnej (od 1979 Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego) z Muzeum Częstochowskim i Polskim Towarzystwem Krajoznawczym w zarysie historycznym 171-181
585. ROTARSKI Wojciech: Konstanty Dobrzyński (1908–1939) – łódzki poeta, żołnierz września poległy w Częstochowie 183-208
586. KACZMARZYK Jan: Kapliczka Matki Bożej Łaskawej w Konradowie 1917–2017 – krótka historia wraz ze sprawozdaniem z restauracji zabytkowej kapliczki  209-218
II. BIBLIOGRAFISTYKA
587. STAŃCZYK Zbigniew: Nowe publikacje na temat Częstochowy i okolic (2018 r.)  221-225
588. STAŃCZYK Zbigniew Bibliografia dziejów Częstochowy i regionu częstochowskiego – suplement  227-282
III. ARCHEOLOGIA
589. MŁODKOWSKA-PRZEPIÓROWSKA Iwona Zespół materiałów wczesnośredniowiecznych z Częstochowy-Mirowa  285-300
590. MŁODKOWSKA-PRZEPIÓROWSKA Iwona, KOJ Zbigniew Jacek: Krajobraz archeologiczny doliny Warty w rejonie częstochowskiego Mirowa  301- 314
591. HADAMIK Czesław: Rezultaty badań archeologiczno- -architektonicznych zamku Olsztyn, pow. częstochowski, prowadzonych w latach 2013–2017 na terenie dolnego zamku  315-347
IV. WSPOMNIENIA
592. KULKA Bronisława: Profesor Józef Świątek w świetle dokumentów i wspomnień 351-376
593. KACZMARZYK Ewa, SUCHARKIEWICZ Katarzyna: Wspomnienie o doktorze Aleksandrze Jaśkiewiczu (1933–2019) 377-380
594. Marian GŁOWACKI Marian: Działalność dydaktyczna, wychowawcza i popularyzatorska doktora Andrzeja Władysława Skalskiego  381- 386
V. RECENZJE I OMÓWIENIA
595. DZIWOKI Julia: Recenzja pracy Zbigniewa Stańczyka pt. Bibliografia dziejów Częstochowy i regionu częstochowskiego, Częstochowa 2018 (maszynopis ss. 645 + indeks autorski i przedmiotowy)  389-391
596. Marceli ANTONIEWICZ Marceli: Zbigniew Stańczyk, Bibliografia dziejów Częstochowy i regionu częstochowskiego”, cz. 1 i 2. „Ziemia Częstochowska”, t. XLIV Częstochowa 2018, ss. 1330 393-396
597. DZIWOKI Julia: Recenzja pracy doktora Wiesława Gaździckiego pt. Kpt. Jan Gaździcki – „Kazik” (1900–1983). Przykład patriotycznej i obywatelskiej postawy, Częstochowa 2018 (maszynopis i aneksy, ss. 76) 397-398
598. URBANOWICZ Beata: Agnieszka Dziarmaga, Dorota Koczwańska-Kalita, Edyta Majcher-Ociesa (red.), „Nasi sąsiedzi – Żydzi”. Z dziejów relacji polsko-żydowskich na Kielecczyźnie w XX wieku, IPN – Warszawa 2018, ss. 296, ISBN 978-83-8098-157-7 399-402
VI. KRONIKA
599. Cezary GĘBICKI Cezary: Sprawozdanie merytoryczne z działalności Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego w okresie od marca 2018 r. do lutego 2019 r. 405-411

TOM XLVI: 2020
Pod red. Cezarego Gębickiego i Beaty Urbanowicz
Wstęp 7-10
HISTORIA, REGIONALISTYKA
600. DZIWOKI Julia: Z dziejów Towarzystwa Popierania Kultury Regionalnej 1932–1939
11-31
601. PASZTA Andrzej, PASZTA Piotr: Wojna polsko-bolszewicka 1919–1920 i jeńcy polscy na Syberii w świetle niektórych zebranych pamiątek 33-43
602. PASZTA Andrzej, PASZTA Piotr: Batuta Ludwika Wawrzynowicza – dyrygenta chóru „Lutnia” w Częstochowie .45-49
603 STERCZEWSKA Iwona: Wacław Płodowski – nauczyciel, społecznik, polityk 51-69
604. HAK Elżbieta: W świetle absurdu, czyli (nie)realnej rzeczywistości na przykładzie Zdzisława Beksińskiego i Witkacego 71-87
II. ŹRÓDŁOZNAWSTWO
605. ANTONIEWICZ Marceli: Dokument biskupa krakowskiego Iwona Odrowąża wystawiony w dniu Bożego Narodzenia 1220 roku – czyli o wkroczeniu przed ośmiuset laty Częstochowy i innych sąsiednich siedlisk ludzkich w czas osi historii 91-127
607. NOWAK Andrzej Tomasz: Rejestr wpisów do księgi zaślubionych w parafii św. Zygmunta w Częstochowie w latach 1653–1683 129-219
III. DYDAKTYKA, EDUKACJA
608. GŁOWACKI Marian: Kształcenie nauczycieli fizyki – od Studium Nauczycielskiego do Uniwersytetu 223-267
609. GAŹDZICKI Wiesław: Oddział Doskonalenia Nauczycieli w Częstochowie w latach 1983–1989 oraz powołanie Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego 269-293
IV. ARCHEOLOGIA
610. MŁODKOWSKA-PRZEPIÓROWSKA Iwona: Od wykopalisk do inwestycji na Starym Rynku w Częstochowie 297-324
611. HADAMIK Czesław: Szkice do portretu zamku Olsztyn. Rekonstrukcja wybranych obiektów na terenie historycznej ruiny zamku 325-342
V. NAUKI PRZYRODNICZE
612. PIERZGALSKI Krzysztof: Zarys projektu proponowanego rezerwatu przyrody Gąszczyk na granicy dzielnicy miasta Częstochowa - Mstów i gm. Mstów 353-366
613. WALCZAK Marcin, GĘBICKI Cezar :Piewiki (Hemiptera: Fulgoromorpha et Cicadomorpha) trawników miejskich Częstochowy 367-388
VI. KRONIKA
614. GĘBICKI Cezary: Sprawozdanie merytoryczne z działalności Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego 391-396
615. URBANOWICZ Beata: JM. Rektor UJD prof. Anna Danuta Wypych-Gawrońska – Honorowym Członkiem Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego 397-400 
616.GŁOWACKI Marian: Pro memoriam ks. prałat prof. zw. dr hab. Jan Związek (1937–2020) 401-406
617. GŁOWACKI Marian: Pro memoriam Ryszard Baranowski (1950–2019) 407-409
618. NOWAK Marek Ku gwiazdom 411-423
619. NOWAK Marek „Gąszczyk w 4 odsłonach” 425-432


TOM XLVII: 2021
Pod red. Julii Dziwoki

620. ZWIĄZEK Jan: Mikołaj z Wilkowiecka, paulin – pierwszy wybitny uczony ziemi częstochowskiej 13–47

621. PRZYBYLSKI Andrzej: Homilia wygłoszona podczas Mszy Świętej żałobnej w intencji

śp. ks. Profesora Jana Związka w WSD w Częstochowie 51–54

622. DŁUGOSZ Antoni: Homilia wygłoszona podczas Mszy Świętej żałobnej w intencji

śp. ks. Profesora Jana Związka w Parafii św. Marii Magdaleny w Działoszynie 55–58

623. List pożegnalny JM Rektor Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie prof. dr hab. Anny Wypych-Gawrońskiej, z okazji śmierci ks. Profesora Jana Związka 59

624. List pożegnalny JM Rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Ks. prof. dr hab. Wojciecha Zyzaka, z okazji śmierci ks. Profesora Jana Związka 61

625. GŁOWACKI Marian: Ks. prof. zw. dr hab. Jan Związek – biograf i regionalista

Regionu częstochowsko – wieluńskiego 65–88

626. KŁOPOT Anna: Wykaz prac napisanych pod kierunkiem naukowym ks. prof. zw. dr hab. Jana Związka 89 – 114

627. DZIWOKI Julia: KS. Jan Związek (1937-2020). Prezes Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych 115–121

628. OLEJNIK Stanisław Tadeusz: Wspomnienia o ks. Prof. Janie Związku 123–127

629. KSIĄŻEK Jan: Ks. prof. dr hab. Jan Związek – Honorowy Członek Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego 129–133

630. KOPIEC Jan: Archiwum Kongregacji Propaganda Fide w Rzymie 137–146

631. URBAN Jacek: Biskup Karol Wojtyła w krakowskiej kapitule generalnej (1958–1963)

137–168

632. ZŁOTKOWSKI Dariusz: Właściciele dóbr Łojki wobec problemów gospodarczych XIX-XX wieku 171–193

633. KOSTRZEWSKI Paweł: Działalność dydaktyczno-społeczna biskupów diecezji częstochowskiej w okresie stanu wojennego (1981–1983) 195–238

634. KĘSIK Kamil: Działoszyn i okolica w latach 1945–1950 w dokumentacji kościelnej

i wspomnieniach świadków 239–267

635. WIDERA Michał: Działalność Akcji Katolickiej w parafiach powiatu wieluńskiego

269–304

636. PASZTA Andrzej, PASZTA Piotr: Początki działalności Warszawskiego Towarzystwa Higienicznegow Częstochowie w latach1903 – 1906 w oparciu o zachowaną korespondencję

305–321

637. GŁOWACKI Marian: Życie i działalność harcerska, nauczycielska i wychowawcza druha

Harcmistrza Jerzego Biczaka (1926–2020) 325–338

638. STERCZEWSKA Iwona: Mieczysława Biegańska (1866–2020) – żona, matka i wybitna częstochowianka 339-359

639. ZIAJA Katarzyna: Słów kilka o księdzu Bonawenturze Metlerze (1866-1939) 361–370

640. NOWAK Tadeusz Krzysztof, ORMAN Krzysztof: Okoliczności śmierci Szabolsa Horthyego

w potyczce pod Radomskiem w 1914 r. 371–396

641. GŁOWACKI Marian: Pro memoriam Wojciech Tadeusz John (1958-2021) 399-402

642. GŁOWACKI Marian: Pro memoriam doc. dr Leon Kowalewski (1920-2021) 403-407

643. GĘBICKI Cezary: Sprawozdanie merytoryczne z działalności Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego w kadencji 2017-2021 411-419INDEKS AUTORÓW
Adamczyk Daria 360
Adamczyk Jolanta 330, 343
Antoniewicz Marceli 189, 198, 256, 270, 277, 282, 334, 453, 479, 596, 606
Arkabus Agata 361
Babińska Halina 157
Babińska Małgorzata 255
Baran Roman 186
Baranowski Adolf 168
Bączek Karina 389
Bąkowska Olga 190
Bąkowski Edmund 74
Bednarska Aleksandra 458
Bednarska-Serwan Anna 116
Bereszyński Zbigniew 305, 408, 410
Berezińska Dorota 226
Bieńkowski Jan 231
Bieńkowski Przemysław 231
Błaszczyk Henryk 23
Błaszczyk Jakub 466
Błaszczyk Włodzimierz 37
Bobowski Kazimierz 450
Borowska-Antoniewicz Jadwiga 270, 290, 339, 440
Braszczyński Janusz 213
Braun Juliusz 73
Bryndal Katarzyna 404
Budzik Władysław 186
Burdzicki Krzysztof 232
Cetwiński Marek 422
Chabrowska Anita 539
Chłap Andrzej 133
Chojnowski Józef 186
Cupiał Karol 214
Cygański Mirosław 192
Czarnota Alfred 38, 168, 208
Czepiczek Grzegorz 511
Czerwień Henryk 336
Dałek Eugeniusz 190, 229
Danecki Ryszard 232
Dębski Mieczysław 186
Dłudosz Antoni 622
Dobryń Antoni 166
Droździkowska Ewa 368
Dryja Sławomir 306
Duda Waldemar 233, 234
Dumnicka Elżbieta 539
Duszyński Zygmunt 167
Dyrka Marcin 40
Dziwoki Julia 595, 597, 600, 627
Elsner Janusz 201, 215
Filipiak Janina 236
Folfasiński Sławomir 34, 209
Frąckiewicz Lucyna 97
Gawęda Stanisław 189
Gaździcki Wiesław 609
Gębicki Cezary 538, 542, 543, 544, 549, 614, 643
Gierymska Maria 239
Gierzyńska-Dolna Monika 216
Glice Tomasz 232
Gładysz Antoni 76
Głowacki Maciej 99
Głowacki Marian 251, 279, 292, 304, 318, 377, 380, 388, 426, 426, 429, 432, 435, 449, 454, 471, 472, 474, 478, 480,529, 546, 547, 583, 584, 594, 608, 616, 617, 625, 637, 641, 642
Głowacki Piotr 487
Gniatkowski Jerzy 243
Grygiel Józef 125, 144, 182
Grządzielski Zbigniew 135, 261, 265, 287
Gut Ryszard 160
Habdas Jan 86
Hadamik Czesław 409, 437, 438, 482, 483, 591, 611
Hak Elżbieta 604
Haisig Marian 69
Hanicz-Boruta Bolesław 186
Hassenfeld Marian 38
Hejduk Janusz 275
Hereźniak Janusz 89, 91, 96, 235, 236, 291, 370
Heromiński Ignacy 94, 115, 120
Hoffmann Maciej Krzysztof 295
Hozakowski Andrzej 127
HurnikowaElżbieta 418
Hyla Władysław 17
Hyszko Maciej 534
Jabłoński S. 497
Jackowska-Kowalczyk Anna 403
Jakubczak Anna 227
Jakubiak Robert 257
Janczak Antoni 13
Janiczek Roman 251
Janik Józef 186
Janik Maciej 374, 439
Janikowski Mieczysław 186
Janiszewski Mieczysław 186
Janus Stanisław 186
Jastrzębska Elżbieta 141
Jaśkiewicz Aleksander 68, 102, 137, 171, 271, 288, 441
Jatulewicz Igor 313, 516, 538
Jedynakiewicz Katarzyna 223
Jezierski Mieczysław 129
Jeziorski Leopold 203, 217
Jędras Stanisław 70, 78
Jędrzejko Krzysztof 237
Józefowicz Maria 22
Jurek Kazimierz 50, 77
Jura Anna 406
Jüttner Kazimierz 14
Kabus Judyta 521
Kaczmarzyk Ewa 593
Kaczmarzyk Jan 530, 586
Kania Agnieszka 372
Kapuściński Jacek 498, 504
Kapuśniak Magdalena 336
Karlikowska Joanna 538
Kęsik Kamil 634
Kidawa Jarosław 170
Kiepura Justyna 522
Kłopot Anna 626
Kobojek Sławomir 275
Koj Jacek 268, 281, 436, 438, 589, 590
Kołodziejski Stanisław 269, 294
Kołodziejczyk Agata 407
Konikowski Hieronim 190, 196
Kopacz Jerzy 99
Kopiec Jan 630
Kowalewski Leon 258, 274, 344
Kowalińska Anna 414
Kowalski Tadeusz 63
Kostrzewa Stefan 194
Kostrzewski Paweł 633
Krainia Olha 545
Krakowski Stefan 49
Krasowska Halina 89
Krawczyk Zenon 106
Królica-Łyszczarz Krystyna 136
Krysiak Antoni 173
Krysta Franciszek 163
Książek Jan 629
Kubicka-Czekaj Barbara 221
Kulesza W. 8
Kulka Bronisława 592
Kupniewicz Feliks 186
Kuźmicz Agnieszka 400
Kühn Kazimierz 2
Kwapińska Janina 186
Laskowski Antoni 145
Ledwoń Józef Adam 200, 218
Leśniak Agnieszka 403
Leśniczek Artur 381
Lipiec Janusz 48, 65, 81, 101, 114, 118, 131, 175, 229
Łapaj Marcel 385, 387
Ławnikowski Jan 197
Ławrynowicz Maria 89
Łączewski Jan 229, 416
Łokczewski K. 11
Łoś Henryk 149
Łucki Stanisław 186
Majchrzak Barbara 314, 315
Majchrzak Renata 490
Majkowska Aneta 272, 300, 311, 327, 342, 369, 419, 420, 464, 492, 505
Majkowski Grzegorz 301, 312, 328, 341, 342, 351, 369, 421, 428 , 493, 494, 499, 506, 507
Majorek Bogdan 98
Majorek Ewa 98
Majzner Robert 364
Maliszewski Julian 229
Małolepszy Agata 417
Markiewicz Józef 58, 61, 276
Materniak Stanisław 186, 229
Matlingiewicz Józef 186
Matysiakiewicz Ryszard 156
Mąkosza Edward 45
Metler Bonawentura 251
Micewicz Elżbieta 98
Michalska-Hejduk Dorota 275, 331
Michalski Marek 275
Mielczarek Witold 130, 138, 185, 186, 209, 211
Mikołajtis Józef 30, 44, 59
Miszczak Zbigniew 299, 417
Mizgalski Jerzy 229
Młodkowska-Przepiórowska Iwona 268, 589, 590, 610
Mróz Ewa 314
Mruklik Teofil 186
Mrukowicz Zbigniew 147
Nabiałek Karol 457
Nosek Stefan 26
Nowak Jerzy Robert 321
Nowak Marek 385,386, 476, 540, 618, 619
Nowak Tadeusz Krzysztof 640
Nowak Tomasz Andrzej 326, 500, 518, 582, 607
Odrzywolska-Kidawa Anna 253,
Ogrodniczak Henryk 148, 190
Ojrzyński Jacek Antoni 222
Olejnik Stanisław Tadeusz 628
Olesik Zygmunt 310
Olszewski Zdzisław 72
Orman Krzysztof 640
Pabian Barbara 431
Pamuła Stanisław 267
Paranowski Henryk 107
Parkitny Ryszard 212
Paszta Andrzej 532, 537, 581, 601, 602, 636
Paszta Piotr 532, 537, 581, 601, 602, 636
Patrzyk Franciszek 40
Pawlak Mateusz 531
Pawlikowski Michał 405
Perzanowski Zbigniew 189
Piasecki Wiesław 238
Piersiak Rajmund 39, 54
Piersiak Tadeusz 302
Pierzgalski Krzysztof 517, 612
Pietrzykowski Jan 56, 71, 83, 103, 151
Płachecki Waldemar 169
Płowecki Janusz 104, 152
Pobratyn Agnieszka 459
Podobiński Stanisław 227, 257, 273
Polanowski Edward 207, 229
Policińska Ewelina 256
Popczyk Alicja 364
Pośpiech Szymon 401
Premik Józef 7
Prüffer Jan 9
Przysucha Mieczysław 93, 126, 154, 183
Psykała Iwona 229
Puczyński Bohdan 35, 53
Pyda Jerzy 262, 266
Radłowski Aleksander 16, 36, 140
Radziszewska Julia 189
Rędziński Kazimierz 229
Rok Regina 289
Rola Henryk 80
Rostecki Józef 111, 119
Rotarski Wojciech 348, 585
Rotaub Adam 33, 52, 158
Róg Jan 108, 117, 162, 164
Różycki S. Z. 18
Ruszkiewicz-Michalska Małgorzata 331
Rygalik-Weżgowiec Teresa 323
Rygielski Jan 186
Ryter Henryk 87, 105, 153, 184
Samsonowicz Henryk 189
Sętowski Juliusz 260, 286, 319, 473
Siciński Jan T. 519, 520
Sikorski Robert 356, 512, 536
Sitek Eugeniusz 134, 159
Skalska Barbara 239, 240
Skalski Andrzej Władysław 96, 240, 241, 242, 243, 276
Skolik Sebastian 366
Skrudlik Mieczysław 3
Skubniewska Jolanta 43
Skupin Jan 172
Skwara Wiktoria 489
Słowicki Stanisław 95, 146
Sobalski Franciszek 41, 42, 51, 64, 84, 100, 139, 150, 195, 229, 248, 254, 264, 285, 298, 308, 322, 337, 357, 444, 501
Sobalski Paweł 467
Sowada Renata:427
Sowiński Zdzisław 406, 422
Spałek Kazimierz 79
Stachurska Monika 801
Stala Feliks Bolesław 4
Staniowski Edward 520
Stańczyk Mieczysław 57, 85, 110, 165, 181, 349, 188, 193, 205, 209, 211
Stańczyk Zbigniew 332, 373, 434, 468, 455, 469, 514, 524, 577, 578, 588
Starczewski Tadeusz 143, 475
Stefaniak Ryszard  423
Sterczewska Iwona 603, 638
Stępień Bolesław 114
Stolarczyk Ewa 53
Sucharkiewicz 593
Suchecki Eugeniusz 206
Surma-Jończyk 365
Szczypka Andrzej  445, 461
Szponder Artur 470
Szumlas Izabela 362
Szumlas-Majzner Izabela 413
Śledziona Jacek 245
Śliwińska-Wyrzychowska Anna 315
Śliwińska Justyna 367
Świerczewski Dariusz 466
Terszak Rafał 535
Tokarz Wacław 5
Tomaszewicz 519,520
Tronina Antoni 278
Trzepieczyński Zdzisław 158
Turkowska Danuta 189
Tyras Waldemar 55, 67, 90, 210
Urban Jacek 631
Urbaniec Katarzyna 433
Urbanowicz Beata 415, 443, 541, 598
Urbanowski Mikołaj 86, 293
Urbańska Jolanta 191
Usakiewicz Edward 29
Wachecki Artur 517
Walczak Ireneusz 128
Walczak Marcin 613
Wallmann Stanisław 28
Wasiak Andrzej 278
Wawrzynowicz Ludwik 15
Wewiór Sebastian 329, 465
Weżgowiec Marek 390
Widera Michał 635
Wiekiera Bogdan 519, 520
Wierzbicki Mirosław 82, 174
Wiśniewska Józefa 189
Wiśniewski Wojciech 354
Wlaźlak Władysław 309, 325, 347, 359, 411, 442, 460, 485
Włodarczyk Zdzisław 495
Włodarkiewicz Bronisław 243
Wojciechowski Zygmunt 112, 113
Wolnicki Paweł 338, 376, 412, 447, 462
Woźniak Bartosz 491
Wróbel Kazimierz 88
Wróbel Zdzisław 6, 19
Wszołek Bogdan 345, 346, 371, 378, 382, 383, 384, 403, 404, 405, 406, 475, 502
Wszołek Kamil 402
Wszołek Władysław 155
Wypych-Gawrońska Anna 623
Wyrozumski Jan 189
Zakrzewska Agnieszka 228
Zakrzewska Bożena 448
Zakrzewski Andrzej J. 207, 225
Zawadowicz Kryspin 108, 161
Ziaja Katarzyna 639
Zimny Jerzy 66
Ziober Andrzej 237
Złotkowski Dariusz 224, 249, 252, 284, 297, 355, 451, 632
Związek Jan 247, 250, 251, 263, 278, 283, 284, 296, 303, 317, 324, 333, 353, 379, 425, 430, 446, 452, 477, 503, 580, 620
Zwolska Katarzyna 463
Zyzak Wojciech 624
Żarnowiec Jan 246
Żmigrodzki Zbigniew 75