Częstochowskie Towarzystwo Naukowe
Częstochowskie Towarzystwo Naukowe
42-200 Częstochowa
ul. Wilsona 20/22
II piętro
KRS: 0000009561
NIP: 949-17-53-296
REGON:
Statut
Statut
Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego po zmianach uchwalonych na Walnym Zebraniu w dniu 11 czerwca 2001, zapisany w KRS w Katowicach dn. 16. 01. 2002 r. pod nr:
KA.VIII NS–REJ.KRS/12237/1/124

 
 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 § 1
                  Nazwa Towarzystwa brzmi Częstochowskie Towarzystwo Naukowe. Częstochowskie Towarzystwo Naukowe zwane jest dalej Towarzystwem.
 § 2
                  Siedzibą Towarzystwa jest miasto Częstochowa.
 § 3
                  Częstochowskie Towarzystwo Naukowe posiada osobowość prawną.
 § 4
                  Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 
II. CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
 § 5
                  Towarzystwo popiera badania naukowe, w szczególności dotyczące regionu częstochowskiego, bądź prowadzone na tym terenie. Celem Towarzystwa jest rozbudzenie i utrzymanie życia naukowego w tym regionie.
 § 6
                  Cele swoje osiąga Towarzystwo przez:
1. Organizowanie i utrzymywanie współpracy między przedstawicielami różnych dziedzin nauki.
2. Organizowanie i utrzymywanie samodzielnie lub wspólnie z innymi instytucjami naukowymi lub organizacjami placówek naukowych, jak: pracownie naukowe, biblioteki, zakłady itp.
3. Ogłaszanie drukiem wydawnictwa ciągłego, Ziemia Częstochowska, jako podstawowego wydawnictwa Towarzystwo (rok założenia 1934) oraz innych prac naukowych, głównie o charakterze regionalnym i ich rozpowszechnianie.
4. Podejmowanie działalności dostosowanej do potrzeb i możliwości twórczych środowiska, a także występowanie z inicjatywą w sprawach naukowych, wykraczających poza ramy działalności Towarzystwa.
5. Prowadzenie i popieranie badań naukowych w pierwszym rzędzie wynikających z potrzeb gospodarki i kultury regionu przez ułatwienie dostępu do źródeł informacji naukowej oraz umożliwianie publikacji w wydawnictwach Towarzystwa.
6. Inspirowanie, popieranie i organizowanie współpracy członków Towarzystwa, placówek i pracowników naukowych z zakładami, pracy instytucjami i organizacjami gospodarczymi i kulturalnymi.
7. Utrzymywanie łączności i dążenie do koordynacji prac z instytucjami na terenie działalności Towarzystwa szkołami wyższymi, instytucjami naukowymi, muzeami, bibliotekami, archiwami, placówkami PAN, towarzystwami naukowymi i innymi instytucjami, realizującymi cele naukowe.
8. Organizowanie odczytów, wykładów i wystaw popularyzujących naukę.
9. Odbywanie zebrań publicznych w celu zapoznania społeczeństwa z działalnością Towarzystwa oraz rozbudzenie jego zainteresowań dla spraw nauki.
 § 7
                  Towarzystwo opiera swa działalność głównie na społecznej pracy członków i honorowym pełnieniu funkcji w jego władzach.
 
 III. CZŁONKOWIE
 § 8
                  Członkowie Towarzystwa dzielą się na członków czynnych, honorowych i wspierających.
 
 A. CZŁONKOWIE CZYNNI
 § 9
                  Członkiem czynnym może zostać każda pracująca naukowo osoba i wykazującą się wynikami w tej pracy oraz każdy wybitny artysta lub działacz zasłużony w upowszechnianiu nauki i kultury.
 § 10
                  Przyjmowanie członków czynnych dokonuje się w następującym trybie:
1. Kandydat na członka czynnego wypełnia osobiście na piśmie deklaracje. Zgłoszenie kandydata na członka winno uzyskać poparcie dwóch członków czynnych Towarzystwa.
2. Zgłoszenie rozpatruje Zarząd na swoim posiedzeniu i podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata w poczet członków Towarzystwa.
3. Zarząd na posiedzeniu podejmuje decyzję w sprawie przyjęcia członka zwykłą większością głosów.
4. W razie odmowy zatwierdzenia wniosku o przyjęcie przez Zarząd, kandydat na członka może się odwołać się do Walnego Zebrania, które w głosowaniu jawnym rozstrzyga sprawę zwykłą większością głosów.
 § 11
                  Członkowie czynni są uprawnieni do:
1. Udziału w Walnym Zebraniu Towarzystwa oraz w posiedzeniach naukowych Towarzystwa.
2. Wybierania i wybieralności do władz Towarzystwa.
3. Przedstawiania swoich prac na posiedzeniach naukowych Towarzystwa oraz ogłaszanie ich w wydawnictwach Towarzystwa.
4. Bezpłatnego otrzymywania sprawozdań Towarzystwa oraz nabywania po cenach zniżonych wydawnictw Towarzystwa.
5. Korzystania z zakładów, zbiorów, biblioteki i innych urządzeń Towarzystwa.
 § 12
                  Członkowie czynni mają obowiązek:
1. Społecznego współdziałania w urzeczywistnianiu celów Towarzystwa i popierania jego dążeń.
2. Wykonywania zadań na wniosek Zarządu.
3. Brania udziału w Walnym Zebraniu.
4. Wpłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie.
 
 B. CZŁONKOWIE HONOROWI
 § 13
                  Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu za wybitne zasługi dla rozwoju Towarzystwa lub wybitne osiągnięcia naukowe. Członkowie honorowi mają wszelkie prawa członków czynnych.
 
 C. CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY
 § 14
                  Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, która popiera cele Towarzystwa i uiszcza składki roczne na jego rzecz w zadeklarowanej wysokości, nie niżej niż kwota zatwierdzona przez Walne Zebranie.
 § 15
                  Członkowie wspierający są uprawnieni do:
1. Współdziałania w rozwijaniu terenowych badań naukowych dla potrzeb i rozwoju regionu częstochowskiego.
2. Udziału w Walnym Zebraniu Towarzystwa bez prawa głosu.
3. Bezpłatnego otrzymywania sprawozdań Towarzystwa oraz nabywania po cenach zniżonych wydawnictw Towarzystwa.
 
 D. USTANIE CZŁONKOSTWA
 § 16
                  Członkostwo ustaje przez:
1.  Dobrowolne ustąpienie z Towarzystwa, zgłoszone na piśmie.
2. Śmierć osoby będącej członkiem.
3. Likwidację osoby prawnej będącej członkiem Towarzystwa.
4. Skreślenie uchwałą Zarządu z listy członków na skutek długotrwałego zalegania w płaceniu składek.
 § 17
                  Członek Towarzystwa może być uchwałą Zarządu pozbawiony praw członkowskich w drodze:
1. Zawieszenie w czynnościach członka na pewien okres lub całkowite skreślenie z listy członków Towarzystwa za nie wywiązywanie z podstawowych obowiązków statutowych.
2. Wykluczenie z Towarzystwa za postępowanie nieetyczne, godzące w interesy Państwa i Towarzystwa lub pozbawienia praw publicznych honorowych prawomocnym wyrokiem sądu. Członek zawieszony w czynnościach, skreślony lub wykluczony z Towarzystwa może odwołać się od uchwały Zarządu w terminie miesiąca do Walnego Zebrania, które w głosowaniu jawnym podejmie ostateczną decyzję.
 
 IV. Władze TOWARZYSTWA
 § 18
                  Władzami Towarzystwa są  Walne Zebranie, Zarząd, Prezydium Zarządu i Komisja Rewizyjna. Kadencja wszystkich władz Towarzystwa trwa 4 lata.
 
 A. WALNE ZEBRANIE
 § 19
                  Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie. Uprawnieni do udziału w Walnym Zebraniu z prawem głosowania są czynni członkowie Towarzystwa.
 § 20
                  Walne Zebrania mogą być zwyczajnie, Sprawozdawczo-Wyborcze na zakończenie kadencji i nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zebrania odbywające się raz do roku zwołuje Zarząd. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd w razie uznanej przez siebie potrzeby, winien zaś zwołać je na żądanie 1/10 członków, zgłoszono na piśmie z podaniem porządku obrad. O terminie Walnego Zebrania zawiadamiani są wszyscy członkowie na 10 dni wcześniej.
 § 21
                  Do zakresu działania Walnego Zebrania należy:
1. Wybór spośród członków Towarzystwa Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
2. Zatwierdzenie sprawozdań z działalności Towarzystwa za rok ubiegły i ubiegłą kadencję.
3. Udzielenie Zarządowi absolutorium na podstawie wniosku Komisji Rewizyjnej.
4. Uchwalenie przedstawionego przez Zarząd planu działalności na najbliższy rok.
5. Zatwierdzenie wniosku Zarządu w sprawie przyznawania nagród konkursowych.
6. Zatwierdzenie przyjętych przez Zarząd darowizn i zapisów.
7. Rozstrzyganie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie przyjęcia, skreślenia, wykluczenia i zawieszenia w czynnościach członka.
8. Ustalenie wysokości składek członkowskich.
9. Dokonywanie zmian statutu Towarzystwa.
10. Rozwiązanie Towarzystwa.
 § 22
Do ważności uchwał Walnego Zebrania potrzebna jest obecność przynajmniej połowy członków. Gdyby Walne Zebranie z powodu braku wymaganej liczby obecnych nie doszło do skutku, w drugim terminie Zebranie będzie ważne przy udziale jednej piątej ogólnej liczby członków.
§ 23
Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów oddanych w głosowaniu jawnym. Zmiana Statutu Towarzystwa wymaga większości 2/3 a rozwiązanie Towarzystwa większości 4/5 głosów.
 
B. ZARZĄD
 § 24
                  Zarząd Towarzystwa składa się z wybieranych przez Walne Zebranie 7-11 członków.
 § 25
                  Walne Zebranie dokonuje wyboru Prezesa, członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej w głosowaniu tajnym.
 § 26
                  Ukonstytuowanie się Zarządu i Komisji Rewizyjnej winno nastąpić w ciągu 10 dni od dnia wyborów.
 § 27
                  W przypadku zdekompletowania w trakcie kadencji, skład Zarządu może być uzupełniony drogą wyborów na kolejnych Walnych Zebraniach.
 § 28
                  Posiedzenie Zarządu zwołuje prezes lub w jego zastępstwie wiceprezes Towarzystwa. Zarząd odbywa posiedzenia w miarę potrzeby co najmniej raz na kwartał. Do ważności jego uchwał konieczna jest obecność 50 % członków Zarządu. Uchwały zapadają większością głosów. W razie równości rozstrzyga przewodniczący.
 § 29
                  Zarząd kieruje pracą Towarzystwa.
Do zakresu działania Zarządu w szczególności należy:
1. Składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań z działalności Towarzystwa.
2. Uchwalanie planów działalności i preliminarzy budżetowych Towarzystwa.
3. Zarządzanie majątkiem Towarzystwa, dysponowanie jego funduszami oraz zaciąganie zobowiązań związanych z działalnością wydawniczą.
4. Ustalenie planów wydawnictw Towarzystwa.
5. Zatwierdzenie przyjęcia członków czynnych i przyjmowanie członków wspierających.
6. Przedstawienie wniosków w sprawach wydawniczych.
 
 C. PREZYDIUM ZARZĄDU
 § 30
                  Zarząd wybiera ze swojego grona prezydium. Prezydium Zarządu tworzą: prezes, wiceprezes i dwaj sekretarze: organizacyjny i naukowy oraz skarbnik.
 § 31
                  Prezydium reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz. Prezydium kieruje bieżącymi pracami Towarzystwa, przygotowuje sprawy pod obrady Zarządu, podejmuje w przypadkach nie cierpiących zwłoki decyzje, należące do kompetencji Zarządu, z zastrzeżeniem uzyskania zatwierdzenia ich na najbliższym posiedzeniu Zarządu oraz wykonuje inne czynności zalecone przez Zarząd.
 
 D. KOMISJA REWIZYJNA
§ 32
                  Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zebranie w ilości trzech członków. Komisja wybiera ze swojego składu przewodniczącego.
 § 33
                  Komisja Rewizyjna kontroluje całokształt działalności finansowej Towarzystwa pod względem celowości, zgodności z prawem, Statutem i uchwałami Walnego Zebrania.
 § 34
                  Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swej działalności na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo- Wyborczym i stawia wniosek w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 § 35
                  Komisja ma prawo zgłoszenia Zarządowi i jego Prezydium uwag i wniosków w sprawie bieżącej działalności Towarzystwa.
 
V. ORGANY NAUKOWE TOWARZYSTWA
 § 36
                  Zarząd spełnia rolę Rady Naukowej Towarzystwa.
 § 37
                  Przedmiotem posiedzeń naukowych Towarzystwa są odczyty, referaty i komunikaty naukowe. Na posiedzeniach naukowych rozpatrywane są także prace przeznaczone do publikacji.
 
 VI. FUNDUSZ I MAJĄTEK
 § 38
                  Majątek Towarzystwa stanowią jego fundusze oraz ruchomości i nieruchomości.
  § 39
                  Fundusze Towarzystwa składają się z:
1. Wpływów ze składek członkowskich.
2. Dotacji i zapisów.
3. Dochodów ze zbytu wydawnictw własnych.      
§ 40
                  Fundusze Towarzystwa mogą być używane na realizację zadań określonych w statucie.
 
VII. ROZWIĄZANIE TOWARZYSTWA
 § 41
                  Rozwiązanie Towarzystwa może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania powziętej większością 4/5 głosów. Wniosek o rozwiązanie Towarzystwa nie może wpłynąć jako nagły na Walnym Zebraniu. W razie rozwiania Towarzystwa ostatnie Walne Zebranie podejmie uchwałę o przeznaczeniu majątku Towarzystwa, z uwzględnieniem praw przysługujących osobom trzecim na podstawie umów zawartych przez Towarzystwo oraz innych zobowiązań.